งาน กศน.

pop
งาน กศน.

บทบาทหน้าของครู  กศน.  ตำบล

                ครู  กศน.  ตำบล  เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ดังนั้น  จึงมีบาทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการขับเคลื่อน  กศน.  ตำบลกล่าวคือ 

                1.  การวางแผนจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยมีกระบวนการทำงาน  ดังนี้

                                1.1  ศึกษาสำรวจชุมชนโดยละเอียดเพื่อจัดทำฐานข้อมูลชุมชน  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลประชากรจำแนกตามอายุ เพศ อาชีพ ฯลฯ  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร์  ประวัติชุมชน  ข้อมูลด้านอาชีพ  รายได้  ข้อมูลทางสังคม  ประเพณีวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                1.2  จัดทำเวทีประชาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานต่างๆ  เพื่อร่วมกันจัดทำแผนชุมชน  ที่ระบุความต้องการในการพัฒนาชุมชน  ความต้องการการเรียนรู้  หรือการศึกษาต่อ  ฯลฯ  ของประชาชนในชุมชน

                                1.3  จัดทำโครงการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มาจากแผนชุมชนเสนอต่อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเพื่อขอรับการสนับสนุน  และประสาน 

ขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย

                                1.4  ประสานงานแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนอาสาสมัครต่างๆ  เพื่อร่วมจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของชุมชนที่รับผิดชอบ

                2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ  กศน.  ตำบล  โดยจำแนกกิจกรรมการเรียนการสอน  ดังนี้

                                2.1  การส่งเสริมการรู้หนังสือ

                                2.2  การจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                2.3  การจัดการศึกษาต่อเนื่อง  หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาอาชีพ(วิชาทำมาหากิน)  การพัฒนาทักษะชีวิต  และการพัฒนาสังคมและชุมชน

                                2.4  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

                                2.5  การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หรือการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

ทั้งนี้  ครู  กศน.  ตำบลจะมีบทบาทหลักเป็นผู้อำนวยความสะดวก  (Facilitater) ให้กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการได้รับประสบการณ์การเรียนรู้  โดยมีกระบวนการทำงาน  คือ

                                1)  วางแผนการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน  ในแต่ละกิจกรรม/หลักสูตรเกียวกับวิธีเรียน  เวลาเรียน  การใช้สื่อหรือแบบเรียน  และการวัดผลประเมินผล

                                2)  ประสานงานเพื่อจัดหาวิทยากร  หรือผู้สอนในแต่ละรายวิชาหรือ  แต่ละหลักสูตรร่วมกับ  กศน.  ตำบล  และจัดส่งผู้เรียนไปเรียนรู้ตามแผนที่วางไว้

                                3)  ให้คำปรึกษาแนะนำ  และเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ร่วมทั้งคอยช่วยแก้ไขปัญญาในการเรียนและการสอนตลอดจน  หลักสูตร 

                                4)  ประสานงานกับ  กศน.  อำเภอ  เพื่อจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร

                                5)  ประสานงานกับ  กศน.อำเภอ  เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลในแต่ละหลักสูตร  เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

                                6)  สรุปผลและรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อ  กศน.อำเภอ 

                3.  การให้บริการการเรียนรู้  ใน  กศน.  ตำบล  โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนรู้  เช่น  ข่าวสารของชุมชน  ศูนย์บริการชุมชน  ซึ่งนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เช่น                             

                                3.1  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  และมุมห้องสมุดชุมชน

                                3.2  การให้บริการสื่อการเรียนรู้ต่างๆ  เช่น  โทรทัศน์  วีดีทัศน์  รายการวิทยุเพื่อการศึกษา

                                3.3  การประสานงานสนับสนุนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  (Fit it Center)

          4.  การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน  ทั้งด้านสังคม  วัฒนธรรม  ประเพณี  รวมทั้งสนับสนุนการใช้บริการของประชาชนในชุมชน  เพื่อเป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในชุมชน  ร่วมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมขององค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ  และส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมในชุมชน  เช่น  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มเยาวชน  ชมรมผู้สูงอายุ  ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค  สภาเด็กและเยาวชน  และองค์กรนักศึกษา  กศน.  เป็นต้น

                5.  การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน  โดยการประสานขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย  องค์กรชุมชนผู้รู้  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อร่วมเป็นอาสาสมัคร  กศน. , อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน  เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุขภาพ

คำสำคัญ (Tags)#กศน.ตำบลหนองฉิม

หมายเลขบันทึก: 429511, เขียน: 04 Mar 2011 @ 17:25 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:38 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ