ภาคีเครือข่าย + ชมรมผู้สูงอายุ กับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ตอนที่ 2 นิทรรศการชมรมผู้สูงอายุ

 

มาชมนิทรรศการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก กันสักหน่อย

งานนี้ มีชมรมผู้สูงอายุ มาร่วมแสดงนิทรรศการให้เห็นกันจะ จะ ว่า ชมรมผู้สูงอายุจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากกันได้หรือไม่ อย่างไร นะคะ

นี่เป็น โครงการฟันดีมีสุข และอุ้ยฮักหลาน ของ ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ค่ะ ผู้สูงอายุจะมีกิจกรรม

 • ฝึกทักษะการแปรงฟันในชมรมฯ
 • เยี่ยมบ้าน / เยี่ยมเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ให้ความรู้/แนะนำ เรื่อง การกินนมแม่ การใช้ขวดนม การกินขนมหวานหรือน้ำอัดลม และมีการแจกปลอกนิ้วมือ สื่อรักจากแม่
 • ร่วมรณรงค์แปรงฟันในศูนย์เด็กเล็ก
 • ออกเยี่ยมผู้ป่วย / ผู้พิการ ในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน
 • ขยายเครือข่ายโครงการฟันดีมีสุข และอุ้ยฮักหลาน ไปยังตำบลใกล้เคียง

งานทันตสาธารณสุขกับชุมชน ที่ รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีกิจกรรมในเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ก็คือ

 • เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ในศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรยน
 • การตรวจสุขภาพช่องปากให้ประชาชน และให้การรักษา
 • อสม. จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน

 

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ มีการจัดกิจกรรม คือ

 • การดูแลสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ
 • นำผู้สูงอายุมารับการบริการทันตกรรมป้องกัน ด้วยการตรวจสุขภาพช่องปาก+ให้คำแนะนำ การขูดหินน้ำลายทำความสะอาดฟัน การอุดฟัน และทำฟันเทียม
 • มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการศึกษาดูงาน ที่ชมรมผู้สูงอายุท่ากว้าง ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

งานส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ มีกิจกรรมก็คือ การส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากให้กับผู้สูงอายุ โดย ได้มีการริเริ่มจัดกิจกรรม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในชมรมผู้สูอายุ ระดับหมู่บ้าน/ตำบล 3 รุ่น ได้แก่ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมวิชาการด้านสุขภาพ และกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ

ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ มีกิจกรรมก็คือ

 • แกนนำผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการตรวจคัดกรอง ความเสี่ยงโรคทางระบบ และโรคในช่องปากของผู้สูงอายุ
 • การจัดบริการส่งเสริมป้องกัน ขูดหินน้ำลาย และทาฟลูออไรด์วาร์นิชให้กับผู้สูงอายุที่ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคปริทันต์ และรากฟันผุ
 • ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้ชมรมผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพช่องปากตนเองได้
 • ผู้สูงอายุให้ทันตสุขศึกษา แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
 • การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่ากว้าง โดยการเล่านิทานแฝงคติธรรม สอนร้องเพลง เต้นระบำพื้นบ้าน และสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ฝึกทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธี และการจัดทำเมนูขนมอ่อนหวาน (ขนมต้ม ถั่วแปป)
 • ขยายเครือข่าย สู่ ระดับชั้นประถม และมัธยมต้น โรงเรียนวัดสันดอนมูล ต.ท่ากว้าง

 

ชมรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพช่องปาก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง มีกิจกรรมต่อเนื่องมายาวนาน ตั้งแต่ปี 2549 ค่ะ ท่านมีเรื่องเล่า และมีกิจกรรมมากมาย สรุปได้ก็คือ

 • เมื่อเริ่มต้นปี 2549 มีโครงการสาธิตการแปรงฟันและให้ความรู้เกี่ยวกับการนับฟัน ตรวจฟัน โดยถือเป็นกฎระเบียบว่า ต้องแปรงฟันพน้อมกันทุกเดือนต่อครั้ง
 • ปี 2550 ทำโครงการคนเฒ่าฟันดีไม่ติดสีแดง โดยมีการย้อมสี (ใช้สีผสมอาหารผสมน้ำทาที่ตัวฟัน) และตรวจวัดความสะอาดหลังการแปรงฟัน
 • ปี 2551 และ 2552
  - มีการจัดกิจกรรม 5 กิจกรรมต่อปี รวมทั้ง การให้ความรู้เรื่องสุขภาพช่องปาก ทางวิทยุชุมชน การเยี่ยมผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในชมรมฯ
  - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การดูแลสุขภาพช่องปาก โดยใช้กระเป๋าสุขภาพเป็นรายบุคคล และสะพายมาทุกวันศุกร์แรกของเดือน
  - ทุกปี จะมีการประกวดฟัน โดย ยึดสมุดนับฟัน เป็นเกณฑ์ให้คะแนนในการประกวด
 • ปี 2553 สืบทอดภูมิปัญญา ขยายเครือข่าย สู่ตำบลเมืองมาย

 

ชมรมผู้สูงอายุตะเคียนทอง ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง มีกิจกรรมในชมรมฯ ก็คือ ฝึกฝนดนตรี ขี่รถ (จักรยาน) เต้นแอร์ เผยแพร่งานครัว รวมตัวเข้าวัด ฝึกหัดอ่านเขียน เรียนรู้สมุนไพร และอนามัยจากคุณหมอ

ที่ชมรมผู้สูงอายุตะเคียนทอง จะมีกิจกรรม การย้อมสีฟัน เพื่อตรวจคราบจุลินทรีย์ กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ด้วยเช่นกัน

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ที่หมู่บ้านเชียงโคม ต.เชียงกลาง อ.เฃียงกลาง จ.น่าน มีกิจกรรมตรวจฟัน ให้ความรู้ และดูแลสุขภาพฟันผู้สูงอายุ เยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม และคัดกรองสุขภาพ

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก กลุ่มผู้สูงอายุ อ.หางดง มีการทำกิจกรรมก็คือ

 • การให้บริการทันตกรรมป้องกันแก่ผู้สูงอายุ
 • การประเมินประสิทธิภาพในการแปรงฟัน
 • การส่งเสริมทันตสุขภาพแบบองค์รวมในชมรมผู้สูงอายุ และในชุมชน

ท่าน ผอ.สุธา ประชันความหล่อ กับคุณพ่อกมล จากลำปาง และคุณพ่อดี จากเชียงใหม่ค่ะ

ชมรมผู้สูงอายุ กับเกียรติบัตรอันภาคภูมิใจ

รวมเรื่อง ภาคีเครือข่าย + ชมรมผู้สูงอายุ กับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุความเห็น (2)

บันทึกคุณหมอนน เป็นคลังความรู้เรื่องสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุได้ดีมากๆ เลยค่ะ

 • Ico48
 • ดีใจจัง นั่นคือ เป้าหมายเลยละค่ะ
 • ขอบคุณนะคะ