นวัตกรรม

นวัตกรรม

หลักการพิจารณานำนวัตกรรมมาใช้พัฒนาการเรียนรู้
     การจะพิจารณานำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ในวิชา  หรือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดๆ ควรยึดหลักสำคัญ  ดังนี้   
1)  ตรงกับปัญหาหรือจุดพัฒนาของวิชานั้นเพียงใด
2)  มีความสอดคล้องกับธรรมชาติวิชาหรือไม่
3)  สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้หรือไม่
4)  มีหลักฐานน่าเชื่อถือว่าเคยใช้ได้ผลดีมาแล้วหรือไม่
ประโยชน์ของนวัตกรรมทางการศึกษา
1)  นักเรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น
2)  นักเรียนเข้าใจบทเรียนเป็นรูปธรรม
3)  บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน
4)  บทเรียนน่าสนใจ
5)  ลดเวลาในการสอน
6)  ประหยัดค่าใช้จ่าย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศความเห็น (0)