กิจกรรมวันมาฆบูชา

Kasamas
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วันมาฆบูชา

   มาฆบูชา เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า เป็นวันเกิดพระธรรม ถือว่าเป็นวันที่ พระพุทธเจ้า ได้ประกาศ หลักธรรม คำสั่งสอนของพระองค์ เพื่อให้พระอรหันต์ทั้งหลาย ที่มาประชุมกันในวันนั้น นำไปเผยแผ่
   เพิ่งผ่านวันแห่งความรักมาไม่นาน หลายคนยังคงติดอยู่กระแสต่างชาติอยู่ แต่โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" โรงเรียนเล็กๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมืองแห่งโบราณคดี กลับสวนกระแสพาเด็กเวียนเทียน ร่วมกันถวายสังฆทาน เข้าวัด ฟังธรรมดีๆ จากพระอาจารย์

ดิฉันเห็นว่ามีประโยชน์มากมายทั้งกับตัวนักเรียนเอง และกับสังคม ดังนี้
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชา รวมทั้งหลักธรรม คือ โอวาทปาติโมกข์และแนวทางปฏิบัติ
๒. นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวันมาฆบูชา และวันสำคัญทางศาสนาพุทธ และเห็นคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักธรรม คือ โอวาทปาติโมกข์
๓. นักเรียนเกิดความศรัทธา ซาบซึ้ง และตระหนักในความสำคัญของพระพุทธศาสนา
๔. นักเรียนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีรู้จักปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธได้อย่างถูกต้อง 

๕. นักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่ดี และมีคุณค่าต่อสังคมไทย

๖. เป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างวัดกับโรงเรียน

 

 

เด็กๆ ตั้งใจเวียนเทียนรอบโบสถ์วัดบ้านอ้อ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมธรรมะความเห็น (0)