ประชุมกรรมการสถานศึกษากศน.อำเภออุทัย

                                         

กศน.อำเภออุทัย  ประชุมกรรมการสถานศึกษา

ครั้งที่  ๑  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔

  วันพุธที่ ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๓๐  น.

 ณ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออุทัย 

บทบาทหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษา

  1. ให้คำปรึกษาและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแผนพัฒนา แผนปฎิบัติการ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสถานศึกษา

2. ส่งเสริมให้มีการระดมทุนทางสังคมและทรัพยากรจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3. ติดตามและเสนอแนะผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กำหนด

    ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                          -  รายงานผลการปฎิบัติงาน ปีงบประมาณ  ๒๕๕๓

                        -  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด

                        -  การจัดตั้ง  กศน.ตำบล

                        -  บทบาทหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษา

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม

                          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเพื่อพิจารณาดำเนินการ

                        -  แผนการปฎิบัติงาน ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔

                        -  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ๑๕  ปี

                           การจัดซื้อ / จัดจ้างหนังสือแบบเรียน

                        -  การจัดกิจกรรมคุณภาพชีวิต

                        -  หลักสูตรสถานศึกษา

ระเบียฐวาระที่  ๔  เรื่องอื่น  

นายสมาน  ตรีคุณา  นายกเทศบาลตำบลอุทัย

"ประธานกรรมการสถานศึกษา"

ผอ.นงลักษณ์  ภู่สุวรรณ

อาจารย์วิมลมาศ  ทิพย์ประเสริฐสิน

อาจารย์ฐิฎา  ทองเจริญ

ร่วมประชุมกรรมการสถานศึกษา  

  

บรรยากาศการประชุม  

 

อาสาสมัคร  กศน. / ที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุม

กรรมการสถานศึกษา  

บรรยากาศภายใน  กศน.อำเภออุทัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลคานหาม

คำสำคัญ (Tags)#ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔#วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔#ณ กศน.อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเลขบันทึก: 426617, เขียน: 16 Feb 2011 @ 21:15 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 08:19 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)