การสอนเพศศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

งานชิ้นที่ 4

การสอนเพศศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

การสอนเรื่อง “ เพศศึกษา ”

  1. ระบุอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ ๒  ชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน  พ ๒.๑     เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต
  2. เริ่มสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สอนเรื่อง : ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชาย และเพศหญิง

สอนอย่างไร :บอกลักษณะความแตกต่างของเพศชาย  และเพศหญิงทางด้าน ร่างกาย อารมณ์

ลักษณะนิสัย

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

สอนเรื่อง : พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ

สอนอย่างไร : พฤติกรรมที่เหมาะสมกับ ความเป็นสุภาพบุรุษ และความเป็นสุภาพสตรี

สอนเรื่อง : ความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิง หรือเพศชาย

สอนอย่างไร : ความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิง หรือเพศชาย

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สอนเรื่อง : วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ

สอนอย่างไร : พฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การแต่งกาย  การเที่ยวกลางคืน  การคบเพื่อน  การเสพสารเสพติด ฯลฯ และ วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ เช่น ทักษะปฏิเสธและอื่น ๆ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

สอนเรื่อง : การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย

สอนอย่างไร : พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย

สอนเรื่อง : วิธีการปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ

สอนอย่างไร : วิธีการปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สอนเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงทางเพศ  และปฏิบัติตนได้เหมาะสม

สอนอย่างไร : การเปลี่ยนแปลงทางเพศ  การดูแลตนเอง และการวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สอนเรื่อง : พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์  และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

สอนอย่างไร : พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์  การติดเชื้อเอดส์  และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สอนเรื่อง : วิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม 

สอนอย่างไร : ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ การยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ และการเบี่ยงเบนทางเพศ

สอนเรื่อง : ทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

สอนอย่างไร : ทักษะปฏิเสธเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สอนเรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ เจตคติในเรื่องเพศ

สอนอย่างไร : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ เช่น ครอบครัว วัฒนธรรม เพื่อน และสื่อ 

สอนเรื่อง : ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

สอนอย่างไร : ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

สอนเรื่อง : วิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เอดส์  และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์

สอนอย่างไร : โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ 

สอนเรื่อง : ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม

สอนอย่างไร : ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ และการวางตัวต่อเพศตรงข้าม

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สอนเรื่อง : อิทธิพลของครอบครัว  เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต

สอนอย่างไร : อิทธิพลของครอบครัว  เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศ และการดำเนินชีวิต

สอนเรื่อง : ค่านิยมในเรื่องเพศ  ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม อื่น ๆ

สอนอย่างไร : ค่านิยมในเรื่องเพศ  ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม อื่น ๆ 

สอนเรื่อง : ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน  ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว

สอนอย่างไร : แนวทางในการเลือกใช้ทักษะต่าง ๆ  ในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่องเพศ  และครอบครัว เช่น ทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ ทักษะการต่อรอง ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการตัดสินใจ  และแก้ไขปัญหา ฯลฯ

 

ที่มา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เฉลิมพล ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ มช.

คำสำคัญ (Tags)#เพื่อนๆ วิชา gender and sex เข้ามาอ่านกันเย๊อะๆนะครับ

หมายเลขบันทึก: 426403, เขียน: 16 Feb 2011 @ 01:27 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 22:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)