Large_esps1

การจัดการเรียนการสอน  ในโรงเรียนมาตรฐานสากล  ต่างมีรูปแบบของการจัดการแตกต่างกันไป  ที่เห็นชัดเจน  ก็คือ  ในโรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษา  แตกต่างจาก โรงเรียนประถม  ดังนี้ 

โรงเรียนมัธยมศึกษา  มีแหล่งเรียนรู้  มีครู  มีอาคาร  มีทุกอย่าง ที่อำนวยต่อการจัดการได้ชัดเจน  อีกทั้ง  การจัดการในเรื่อง  ESP หรือ MEP  ที่จัดการมาหลายปีแล้ว.....ก็มี 

ส่วนโรงเรียนประถมศึกษา  หลายโรงเรียน ที่จัดการไปแล้ว  เนื่องจากเป็นโรงเรียนชั้นนำ และ โรงเรียนที่มีห้องเรียนคุณภาพ  โครงการโรงเรียนในฝัน  หรือ โรงเรียนพระราชทาน ที่จัดการได้ตรงตามข้อบ่งชี้แล้ว 

ส่วนในโรงเรียนประถมที่อยู่รอบนอก  จะจัดการเรียนการสอน แบบ ESP หรือ MEP  ก็ต้องมีความพร้อม  ตามที่กล่าวไปแล้วนั้น เสียก่อนในปีแรก

Large_esps2

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) ที่ครูอ้อยสอนนั้น  เปิดการเรียนการสอน แบบ ESP  ในปีการศึกษา 2554  เป็นอย่างไร......โปรดติดตาม

Large_esps3 

ESP  คือ  English Special Program......

1.ห้องเรียนปกติ ในชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 จะเป็นห้อง ESP จำนวน 2 ห้องๆละ 30คน
2.คัดเลือกจากข้อสอบที่วัดความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษ และ สติปัญญาความถนัดในเรื่องเชาวน์
3.จัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ  โดยครูจ้างชาวต่างประเทศ
4.ครูไทยร่วมการจัดการ  กำหนดหลักสูตร ข้อบ่งชี้ วิธีการสอนร่วมกับครูจ้างชาวต่างประเทศ
5.ผู้ปกครองมีความจำนง ในการส่งบุตรหลานเข้ารับการจัดการเรียนรู้

ส่วนรายละเอียด อื่นๆๆ  ครูอ้อย จะนำมาเพิ่มเติม  ภายหลัง  อ้อ......ทั้ง 5 ข้อ  ดำเนินการแล้ว