การกวนถั่ว

การปั้น

การให้สี

การชุบวุ้น

การตกแต่ง