บทบาทสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

บทบาทสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                                    นางสาวสุภาภรณ์ คลิ้งทอง    รหัสนักศึกษา  5346701055

               ****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

         ในโลกยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ของการใช้ข่าวสารข้อมูลที่รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  ตลอดจนนวัตกรรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้การจัดการศึกษาบรรลุประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอนและผู้เรียน  ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในยุคนี้   ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว  และสามารถช่วยเพิ่มความน่าสนใจที่จะเรียนรู้   โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์จะช่วยในการหาความรู้และสาระที่เป็นประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต และการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการนำเสนอผลงานต่าง ๆ  สามารถนำมาใช้ในการกระจายโอกาสทางการศึกษา  การใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล ได้นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์มาประกอบในการเรียนรู้ เช่น วีดิทัศน์ เครื่องฉายภาพ  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารมีบทบาทมากขึ้นในทุกสาขาอาชีพ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน การสื่อสารแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายเคลื่อนที่ ระบบดาวเทียม อินเตอร์เน็ต สิ่งเหล่านี้ล้วนช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและการสืบค้น ทำให้สะดวกและรวดเร็ว ทันสมัย ทันยุค ทันเหตุการณ์  ทำให้ผู้เรียนก้าวทันโลก ก้าวทันเทคโนโลยี ดังนั้นการนำเทคโนโลยีมาใช้มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาทั้ง ในระบบ  นอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

          การจัดการศึกษาในระบบการศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน  ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ  โทรทัศน์  และอื่นๆ   มาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีบทบาททั้งเป็นแหล่งข้อมูล  ข่าวสาร  และการถ่ายทอดรายการการศึกษาเป็นสื่อในการประชุมอบรมครูผู้สอน  ตลอดจนเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี 

          การจัดการศึกษานอกระบบ  มีความจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยี  เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องอาศัยสื่อต่างๆ  เช่น  สื่อโทรทัศน์   วิทยุ  และอื่นๆ  ผู้เรียนอาจสามารถเรียนรู้ผ่านรายการสอนทางวิทยุ  โทรทัศน์ โดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนหรือที่ศูนย์การเรียนอื่น ๆ อีกทั้งยัง ช่วยให้ประหยัดเวลา  ประหยัดงบประมาณในการจัดการศึกษา

 ความสำคัญต่อการศึกษานอกระบบ มีดังนี้

1) ผู้เรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน เวลาว่าง

 2) ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการของตนเอง

3) ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพได้

4) สามารถตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน

         การศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นการศึกษาที่มีความสำคัญไม่แพ้กันและยิ่งจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีมากขึ้น  เพราะเป็นแหล่งความรู้ และข้อมูลข่าวสารที่ฉับไวและทันสมัยอยู่เสมอ  อีกทั้งสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  ตลอดชีวิต ตามความต้องการของผู้เรียน

ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย มีดังนี้

1)  ผู้เรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีได้ทุกเพศ  ทุกวัย ตามความสนใจ

2) ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ

3)  ทันสมัย

4)  สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

         เทคโนโลยีมีความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  อีกทั้งยังช่วยยกระดับการศึกษาตลอดชีวิต  เพราะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา มีอิสระ   มีความหลากหลายทั้งจากอินเตอร์เน็ต วิดีโอ  สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ  ทำให้ทุกคนนั้นมีสิทธิเสรีภาพแห่งการเรียนรู้ได้เท่าเทียมกัน   สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเสมอภาคกัน ทำให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเพศ ทุกวัย   ทุกที่ทุกเวลา ให้เป็นคนทันต่อองค์ความรู้สมัยใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาอย่างไร้พรมแดนอย่างไรก็ตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกๆฝ่ายในหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น   ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาทุก ๆ ฝ่าย โดยความร่วมมือร่วมใจกันของทุก ๆ คน.

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศความเห็น (0)