การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์

การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย  

โดยการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา : กิจกรรมที่เด็กชอบและต้องการ

 2  ก.พ. 2554  โดย  Pairin  Lormprakhon

                  ในปัจจุบันมีการพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากเพราะมนุษย์ได้รับผลกระทบจากการทำลายสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เป็นผู้กระทำ  ถ้าเราช่วยกันแก้ปัญหาโดยกำหนดหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาตั้งแต่ในระดับปฐมวัย  โดยอาศัยเฉพาะหลักสูตรเท่านั้นคงจะไม่ประสบความสำเร็จ  จำเป็นต้องมีกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กปฐมวัยรักธรรมชาติและมีพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต  เช่น  พืช สัตว์  น้ำ หิน  ดิน ทราย  ต้นไม้  อากาศ  เป็นต้น กระบวนการดังกล่าว เป็นกระบวนการที่พัฒนากาย จิตใจ  และสติปัญญา  เพื่อให้เด็กเกิดความรู้ที่ถูกต้อง มีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม และมีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  กระบวนการเรียนนี้ต้องเริ่มการปลูกฝังและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะของการเรียนรู้ที่ค่อยๆ  ซึมซาบ เข้าไปสู่ภายในจิตใจ และเข้าไปสู่กระบวนการคิด  แล้วแสดงออกเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์  โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กจะต้องร่วมมือกันปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็ก เช่น การทิ้งขยะ  การประหยัดน้ำ  การประหยัดพลังงานไฟฟ้า  การปลูกต้นไม้ ดอกไม้ การดูแลสัตว์เลี้ยง รวมถึงการดูแลโบราณสถาน เป็นต้น

                การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา  เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กปฐมวัย ต้องการให้เด็กมีพฤติกรรมด้านการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การมีเจตคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ดังนี้

  1. สวนนกประโคนชัย
  2. สวนนกบุรีรัมย์
  3. ปราสาทเมืองต่ำ
  4. สวนสัตว์นครราชสีมา

           ผลการจัดประสบการณ์  ทำให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม มีเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้อย่างมีความสุขเกิดความภาคภูมิใจในการร่วมกิจกรรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน

  

 


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของไพรินทร์ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#อนุรักษ์

หมายเลขบันทึก

425540

เขียน

11 Feb 2011 @ 22:31
()

แก้ไข

24 Jun 2012 @ 03:23
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
อ่าน: คลิก