วิจัยบาสเกตบอล

Research for Development


 

รายงานการวิจัยและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่องบาสเกตบอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่องบาสเกตบอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้วิจัย : นายจรัญ บัวทอง
โรงเรียน : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ปีที่วิจัย : 2550
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องบาสเกตบอล สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80
2. เพื่อศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องบาสเกตบอล ให้สูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดเกินร้อยละ 80
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนเรื่องบาสเกตบอล

สมมุติฐานของการวิจัย
นักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเกินร้อยละ 80

วิธีดำเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2550 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) จากการจัดชั้นเรียน ที่มีผู้เรียน เก่ง ปานกลางและอ่อนคละกัน กลุ่มเป้าหมายที่ 1 เพื่อทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องบาสเกตบอล คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 15 คนและกลุ่มเป้าหมายที่ 2 เพื่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องบาสเกตบอล คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาคือ แบบประเมินเอกสารประกอบการเรียนเรื่องบาสเกตบอล. เครื่องมือวัดผลและประเมินผลจากการใช้เอกสารประกอบการเรียนบาสเกตบอล คือ แบบทดสอบ แบบประเมินทักษะ แบบประเมินคุณลักษณะ แบบประเมินสมรรถภาพ แบบประเมินเจตคติ และแบบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาบาสเกตบอล และ เครื่องมือการวัดและประเมินผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องบาสเกตบอล คือ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน

ผลการวิจัยพบว่า
1. เอกสารประกอบการเรียนเรื่องบาสเกตบอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.80 / 85.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80 / 80 และมีผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.75
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องบาสเกตบอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเกินร้อยละ 80 คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ( เชื่อมั่นได้ร้อยละ 95 )
3. นักเรียนมีระดับความพึงพอใจที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่รวม 4.31  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#health and sports

หมายเลขบันทึก: 425311, เขียน: 10 Feb 2011 @ 17:09 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 22:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)