TOK : การประชุมเพื่อพัฒนา

ปัญหาในการสอนวิชา TOK

วันนี้ (9 ก.พ.54) ได้ประชุมครูหัวหน้ากลุ่มสาระและครูผู้สอนวิชาทฤษฎีความรู้ (TOK) เพื่อชี้แจงเอกสารการให้คะแนนรายงานผลการค้นคว้า แต่กลับพบว่ามีสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้น

ปัญหาของการสอนวิชานี้คือ

1. ครูผู้สอนไม่เข้าใจวิธีการสอนรายวิชานี้

    บางท่านเข้าใจว่าพอถึงคาบสอน นักเรียนต้องไปหาครูที่ปรึกษาเพื่อให้ครูสอนการเขียนรายงานการค้นคว้า แต่ความจริงไม่สามารถทำได้ เพราะครูที่ปรึกษาอาจไม่ว่างในเวลาที่นักเรียนเรียน TOK

2. นักเรียนบางส่วนไม่ไปพบครูที่ปรึกษา

    เพราะนิสัยนักเรียนชอบที่จะเป็นผู้รับความรู้มากกว่าการแสวงหาความรู้ จึงไม่ยอมไปหาครูที่ปรึกษา หรืออาจเป็นเพราะนักเรียนไม่มีเวลาไปติดต่อครูที่ปรึกษาจริงๆ เพราะเรียนทั้งวันจะให้ไปพบครูที่ปรึกษาตอนไหน

3. นักเรียนไม่ส่งรายงานตามกำหนด

     เป็นนิสัยความไม่รับผิดชอบ ความไม่ตรงเวลา ซึ่งพบได้บ่อยเวลาสอนคณิตศาสตร์ เด็กก็ไม่ชอบทำการบ้านเหมือนกัน ชอบให้ไฟรนก้นก่อนจึงคิดจะทำ

4. นักเรียนอ้างว่าไปหาครูแล้วไม่พบ ไปหาแล้วคุณครูบอกว่าเต็มแล้วให้ไปหาครูท่านอื่น

    วิธีแก้ปัญหา คือต้องสำรวจจำนวนนักเรียนที่ครูแต่ละคนรับไว้ว่าจำนวนกี่คน และรับได้อีกกี่คน แล้วติดประกาศให้นักเรียนทราบ โดยวิชาการทำหนังสือเวียนไปยังกลุ่มสาระให้ครูแต่ละคนดำเนินการ กว่าจะได้วิธีแก้ปัญหานี้ก็นานเหมือนกัน เพราะต่างคนต่างอภิปรายกันไป ต้องจับใจความให้ได้ ต้องเอาแก่นไม่เอากะพี้ เอาแต่เนื้อๆ ไม่ต้องน้ำมาก เพราะมันจะเป็นการประชุมที่เสียเวลาเปล่า

    ช่วยๆ กันก็แล้วกัน ไหนๆ เราก็ลงเรือลำเดียวกัน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเริ่มต้นความเห็น (0)