Poster Presentation

นุชนาถ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวเกรียบว่าว
        จากงาน "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2549 ได้ไปเดินดูรอบ ๆ บริเวณการจัดงาน มีภาพโปสเตอร์ภาพหนึ่งที่น่าสนใจ อยากนำมาเล่าให้ผู้ที่สนใจได้ทราบค่ะ 
        "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวเกรียบว่าว"
Product Development of Thai Rice Crispy (Kaokrieb Wao) 
         ข้าวเกรียบว่าวเป็นขนมขบเคี้ยวพื้นบ้านที่ทำมาจากข้าวเหนียว ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นที่มีขนาดใหญ่ และไม่สะดวกต่อการพกพา ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาข้าวเกรียบว่าวให้กลายเป็นขนมขบเคี้ยวที่มีขนาดเล็กและมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย ได้ศึกษาผลของพันธุ์ข้าว 2 สายพันธุ์ คือ ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว กข 6, สูตรส่วนผสมที่แตกต่างกัน 2 สูตร และผ่านกระบวนการทำให้สุกที่แตกต่างกัน 2 วิธี คือ การทอดและการย่าง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ สี ความชื้น ความหนาแน่น อัตราการพองตัวและความแข็ง และทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค 
บทนำ
       ในปัจจุบันนี้ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากข้าวหลายประเภท เช่น ขนมขบเคี้ยว เส้นก๋วยเตี๋ยว แป้งทำขนมต่าง ๆ เป็นต้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการแปรรูปมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ข้าวที่นิยมบริโภคกันทั่วไปมี 2 กลุ่มใหญ่ คือ ข้าวเจ้า (Non-glutinous rice) ซึ่งมีปริมาณอะไมโลสปานกลาง ถึงเกือบสูง ร้อยละ 40-50 ข้าวเหนียว (Glutinous rice) มีปริมาณอะไมโลสต่ำเพียงร้อยละ 5-8 แต่มีอะไมโลเพกตินเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 95 การที่ข้าวมีปริมาณของอะไมโลสและอะไมโลเพกดินที่ต่างกัน จะมีผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้หลังจากหุงสุกแล้ว ซึ่งข้าวเหนียวมีปริมาณอะไมโลเพกตินสูงทำให้มีความเหนียวมากกว่าข้าวเจ้า
วัตถุประสงค์  
         1. ศึกษาผลของพันธุ์ข้าวต่อคุณภาพของข้าวเกรียบว่าว
         2. ศึกษาชิ้นของข้าวเกรียบว่าวที่เหมาะสม
         3. ศึกษาสูตรส่วนผสมของข้าวเกรียบว่าวที่เหมาะสม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
         1. ได้ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวรูปลักษณ์ใหม่
         2. เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวเกรียบว่าวซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของไทย
 

 

 

 

 

 

 

        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นุชนาถ ศรีสุธร

คำสำคัญ (Tags)#นุชนาถ#ศรีสุธร

หมายเลขบันทึก: 42500, เขียน: 04 Aug 2006 @ 11:55 (), แก้ไข: 16 May 2012 @ 22:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)