เวที แลก เปลี่ยน เรียน รู้ มอดินแดง

 รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท นัดทีมงานเพื่อรวมพลตลอดเดือนสิงหาคม เพื่อเปิด "เวที แลก เปลี่ยน เรียน รู้ และ มอบเสื้อทีมชาว KM_KKU หัวใจสีเหลือง"

ภาพคุณ(เอื้อ)อำนวย แห่งชาวมอดินแดง รศ.รังสรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร รศ.ประจักษ์ คณบดีคณะสัตวแพทย์ ทีมงานเลขานุการคณะต่างๆ เช่น คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยากรจัดการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ รับประทานอาหารกลางวันและร่วมเตรียมงาน "ลปรร" ตลอดเดือนสิงหาคม ดังนี้ครับ

  ศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ทีมงานศูนย์วิจันเฉพาะทาง ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐

  ศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม แลก เปลี่ยน เรียน รู้ สู่โรงบาลคุณภาพ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐

  จันทร์ ๒๑ สิงหาคม ทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐

  ศุกร์ ๒๕ สิงหาคม ทีมงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐

  อังคาร ๕ กันยายน "รวมพลชาวมอดินแดง ครั้งใหญ่ พร้อมแจกเสื้อคลุม KM_KKU" สำหรับท่านที่มี Blog ที่ Active ๑๑.๐๐-๑๖.๓๐

 ห้องประชุมชั้น ๖ SME อาคารบริการวิชาการ ครับ

JJ