ครูปนัดดา มีความภูมิใจมากในการได้รับราชการครู และได้สอนวิชาคณิตศาสตร์ตรงตามที่ได้ตั้งใจเรียนมา และได้ทำให้ลูกศิษย์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ดีและตั้งใจไว้ และครูก็ได้เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้ลูกศิษย์ได้ปฏิบัติตาม และเป็นครูที่ดีต่อไป