งานสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ : ไม่เคยทำ...ก็เลยอยากลองทำดู

Archanwell
จำได้ว่า รู้สึกแปลกๆ ย้อนถามไปว่า “ทำไมล่ะ ?” อ.อุดมตอบกลับมา ประมาณว่า ก็เคยไปช่วยเขายกร่างกฎหมายนี้ไม่ใช่หรือ ? ก็เลยจำได้ขึ้นมาได้ แต่งานยกร่างกฎหมาย ก็ไม่ใช่งานเลือกคนทำงานนี่นา ก็เลยคิดว่า น่าจะลองดู ก็เลยตอบตกลง

       เมื่อวันใดวันหนึ่งในมิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ (จำไม่ได้แน่ชัด) รศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต รองอธิการบดีฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรมาหารือว่า มีการทาบทามให้ดิฉันไปทำงานเป็น "คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นงานภายใต้พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔

       จำได้ว่า รู้สึกแปลกๆ ย้อนถามไปว่า ทำไมล่ะ ? อ.อุดมตอบกลับมา ประมาณว่า ก็เคยไปช่วยเขายกร่างกฎหมายนี้ไม่ใช่หรือ ?  ก็เลยจำได้ขึ้นมาได้ แต่งานยกร่างกฎหมาย ก็ไม่ใช่งานเลือกคนทำงานนี่นา ก็เลยคิดว่า น่าจะลองดู ก็เลยตอบตกลง

       เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดิฉันเป็น ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกับอีก ๑๗ ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลในความเชี่ยวชาญ ๖ ด้านด้วยกัน อันได้แก่ (๑) การเงิน (๒) การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (๓) นิติศาสตร์ (๔) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (๕) วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ และ (๖) สังคมศาสตร์

            โดยตัวดิฉันเองอยู่ในคณะทำงานด้านนิติศาสตร์ ซึ่งมีด้วยกัน ๓ ท่าน (ซึ่งอีก ๒ ท่าน ก็คือ คุณไกรสร บารมีอวยชัย รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และ อ.บำรุง ตันจิตติวัฒน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสต์เทรินเอเชีย และกรรมการสภาทนายความ)   

     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่สรรหาได้จะได้รับการเลือกจากคณะรัฐมนตรีเมื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ () เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อวางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง (๒) ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ () เสนอแนะหรือให้คำปรึกษาต่อรัฐมนตรีเพื่อการตราพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้ () ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามพระราช กฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และ () ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น

             งานสรรหานี้เริ่มต้นด้วยการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ โดยการประชุมครั้งนี้ ก็มีการแจ้งให้ทราบภารกิจของพวกเรา ๑๘ คน เราแต่ละคนจะต้องสรรหาบุคคลที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้ ๓ ท่าน ดังนั้น ในคณะทำงานด้านนิติศาสตร์ ก็จะมีรายชื่อของบุคคลที่เราสรรหามาได้เป็นจำนวนรวม ๙ คน เพื่อคัดเลือกให้เหลือ ๔ คน และเมื่อรวมกับด้านอื่นๆ อีก ๕ ด้าน ก็เป็นจำนวน ๒๔ คน และคณะรัฐมนตรีก็จะเลือกให้เหลือ ๑๒ คน  ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๒ จะทำในวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙ เพื่อรับรองรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะทำงาน จำนวน ๒๔ คน แล้วจะมาเล่าต่อค่ะว่า ๒๔ คนนั้นมีท่านใดบ้าง ?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน archanwell#her way

คำสำคัญ (Tags)#ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์#เทคโนโลยีเพื่อสังคม#กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเลขบันทึก: 42422, เขียน: 04 Aug 2006 @ 03:41 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 10:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

อาจารย์คะ

งานของคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สิ้นสุดตรงไหนคะ

เขียนเมื่อ 

สิ้นสุดเมื่อได้รายชื่อส่ง ครม.ครบค่ะ