อบต.นับพันบุก มท.ร้องขอขึ้นค่าตอบแทน


สมาคม อบต.นับพันบุกกระทรวงมหาดไทย เรียกร๎องผําน "มท. 2" กดดันขึ้นเงินคําตอบแทน "บุญจง" รับน าเสนอนายกฯ แนะรอปรับทั้งโครงสร๎างรวม ส.ก.และ ส.ข.

สมาคม อบต.นับพันบุกกระทรวงมหาดไทย เรียกร้องผําน "มท. 2" กดดันขึ้นเงินคําตอบแทน "บุญจง" รับน าเสนอนายกฯ แนะรอปรับทั้งโครงสร๎างรวม ส.ก.และ ส.ข. นายจุฬา มีบุญรอด นายกสมาคมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พร๎อมสมาชิกร่วม 1,000 คน เดินทางมายังกระทรวงมหาดไทย บ่ายวานนี้ (3 ม.ค.) เพื่อยื่นหนังสือผ่าน นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รมช.มหาดไทย เรียกร้องให้ทบทวนปรับปรุงแก้ไขคําตอบแทนแก้ 5 ตำแหน่ง อบต. ได้แก่ประธานสภา อบต. รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการ นอกจากนี้ ยังให้ยับยั้งการเสนอแก้กฎหมายองค์กรปกครองสํวนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อลดจำนวนสมาชิก อบต.จากหมู่บ้านละ 2 คน เหลือหมู่บ้านละ 1 คนด้วย       

       ทั้งนี้ ได้ส่งตัวแทนประมาณ 25 คน เข้าหารือกับ รมช.มหาดไทย นายวัลลภ พริ้งพงษ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สท.) ซึ่งนายบุญจง กล่าวสนับสนุนการปรับขึ้นเงินคําตอบแทนเพื่อเข้าสูํโครงสร้างเดียวกันทั้งหมด เพราะ อปท.อื่น ๆ ก็ได้เช่นเดียวกัน โดยรองนายก อบต. และประธานสภา อบต.จะได้ค่าตอบแทนเพิ่มร้อยละ 55 สํวนสมาชิกจะได๎ร๎อยละ 45 เลขานุการนายก และเลขานุการสภา อบต. จะได้ร้อยละ 35 ของนายก อบต. เมื่อปรับโครงสร้างเป็นเช่นเดียวกันทั้งหมด อนาคตจะปรับขึ้นเงินเดือนคําตอบแทนทุกคนก็จะได้เทํากัน ตนขอให๎ อบต.แตํละแหํงเข๎าใจสถานะตนเอง จะทำอะไรต้องใจเย็น ๆ เพราะ อบต.มาจากการเลือกตั้ง "ผมจะนำเรื่องนี้ไปดูและเสนอให๎ทํานนายกรัฐมนตรี เนื่องจากขณะนี้ ยังมีการปรับโครงสร้างคําตอบแทนท๎องถิ่นทั้งระบบ ทั้ง ส.ก.และ ส.ข.ก็กำลังทำอยูํ นายกฯ ก็จะมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กรมบัญชีกลาง กรมปกครองสํวนท้องถิ่น (สถ.) ไปศึกษาว่าจะทำอย่างไรบ้าง ทั้งหมดต้องเป็นภาพรวม เพราะสถานการณ์คลัง อบต.แตํละแห่งไม่เหมือนกัน หากปรับร้อยเปอร์เซ็นต์ ปัญหาจะเกิดทันที จึงต๎องดูวํากระทบด้านใดบ้าง" นายบุญจง กลําวอีกว่า ส่วนการแก้กฎหมาย อบต. วินาทีนี้ยังไม่เข้าสภา แนวคิดนี้ไม่ใช่ของกระทรวงมหาดไทย อีกทั้ง กรม สถ.ก็ไมํเห็นด๎วย เรื่องนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู๎เสนอ หากรํางกฎหมายเข๎าสูํสภาจะสํงคนเข๎าไปเป็นกรรมาธิการด้วย เพื่อแสดงความไมํเห็นด๎วย ผู้สื่อขําวรายงาน ในที่ประชุมได๎ถกเถียงกันเข้มข้น โดยตัวแทนประธานสภา อบต. ระบุวํา คําตอบแทนไม่เป็นธรรม แต่ภาระความรับผิดชอบงานมากขึ้น มีภารกิจไม่น้อยกว่า นายก อบต. ด้านนายบุญจง ได้กล้าวตัดบทว่า ภารกิจของทุกคนมีหลายด้าน หากมีปัญหาให้มาเจรจากัน เกรงว่าประชาชนจะตำหนิว่าทำเพื่อตนเอง อีกทั้งไม่ใช่หน้าที่ของมหาดไทยทั้งหมด เป็นของคณะกรรมการกระจายอำนาจ กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ  

 

       ผู้สื่อขําวรายงานว่า ระหว่างการหารือ สมาชิก อบต.นับพันคนรวมตัวอยูํที่บริเวณลานอเนกประสงค์กระทรวง มหาดไทย มีตัวแทนถือโทรโข่งปราศรัยเรียกร้อง สํวนสมาชิกได้ตะโกนโห่รับเป็นระยะ ๆ ทำให้ข้าราชการมหาดไทยที่มุํงดูหน้าตื่น สํวนนายบุญจง ต้องสอบถามข้าราชการใกล้ชิด จึงรู้ว้าเป็นการโห่จากข้างล่าง กระทั่งเวลา นายบุญจง เดินลงมาที่ลานอเนกประสงค์ แล้วขึ้นยืนบนเก้าอี้หินอ่อนปราศรัย ว่า จะดำเนินการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด แต่ผู้๎ชุมนุมยังไม่พอใจเพราะไม่กำหนดเวลาชัดเจน มีคนหนึ่งตะโกนว่า ถ้าล่าช้าจะนำคนมาที่กระทรวงอีก 20 เท่า

กรุงเทพธุรกิจ ขําวสด มติชน พิมพ์ไทย (คอลัมน์หมายเหตุคอรัปเตอร์) ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

คำสำคัญ (Tags): #ค่าตอบแทน
หมายเลขบันทึก: 424039เขียนเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2011 10:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 มิถุนายน 2012 09:09 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท