แบบฝึกที่เป็นกระบวนการแก้ปัญหา

Tongsi

เรื่อง                 การพัฒนาแบบฝึกที่เป็นกระบวนการแก้ปัญหา เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

ชื่อผู้รายงาน       นางรัตนา  ทองสีนุช

หน่วยงาน           โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1  อ. เมือง จ.ปัตตานี

ปีที่ทำการพัฒนา  ปีการศึกษา 2552

บทคัดย่อ

            การพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกที่เป็นกระบวนการแก้ปัญหา เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกที่เป็นกระบวนการแก้ปัญหา  เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกที่เป็นกระบวนการแก้ปัญหา  เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/3  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนอนุบาลปัตตานี  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี  เขต  1 จำนวน  43  คน  ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วยแบบฝึกที่เป็นกระบวนการแก้ปัญหา  เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9  ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  30  ข้อ  แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนแบบฝึกแต่ละชุด  จำนวน 9  ฉบับ  ฉบับละ 10  ข้อ  และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แบบฝึกที่เป็นกระบวนการแก้ปัญหา เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และใช้ค่าสถิติ  t-test

 ผลการพัฒนาพบว่า

                1.  แบบฝึกที่เป็นกระบวนการแก้ปัญหา  เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่สร้างมีประสิทธิภาพ  ได้ค่า  E1/E2  เท่ากับ  82.51/84.81  สูงกว่าเกณฑ์  80/80 

                2.  ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกที่เป็นกระบวนการแก้ปัญหา  เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

                3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกที่เป็นกระบวนการแก้ปัญหา  เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ระดับมาก

เครื่องมือ

        แบบฝึกและแบบทดสอบรวมเล่ม (math6.zip) และ เฉลยแบบฝึกและแบบทดสอบ (ansmath6.zip)  ทั้ง 2 ไฟล์สามารถโหลดได้ที่  http://gotoknow.org/file/tsunan หรือ  http://mis-oas.oas.psu.ac.th/~nratana/ หรือ  http://vchakarn.com/journal/view/954  หรือ  http://www.schuai.net/ratana/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่งานวิจัย

คำสำคัญ (Tags)#กระบวนการแก้ปัญหา#แบบฝึก#โจทย์ปัญหาร้อยละ

หมายเลขบันทึก: 422728, เขียน: 26 Jan 2011 @ 23:57 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 14:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)