คนไทยพลัดถิ่นคือใคร

เป้าหมายสูงสุด ทวงคืนสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
คนไทยพลัดถิ่น คือกลุ่มคนไทยไทย(ปักษ์ใต้ )ที่อาศัยอยู่ในบริเวณมะริด ทวาย ตะนาวศรี คละเคล้าปะปนไปกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ อันหลากหลายในภูมิภาคอุษาคเนย์ อาทิเช่น มอญ กะเหรี่ยง กะลา เป็นต้น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2411 มีการปักปันพรมแดนใหม่ระหว่างรัฐไทยกับอังกฤษ ยังผลให้บริเวณดังกล่าวตกเป็นของ อังกฤษและพม่าภายหลังได้รับเอกราชทำให้ กลุ่มคนไทย ดังกล่าวตกหล่นในดินแดนที่สูญเสียไปซึ่งตาอมารู้จัก กันในนาม "คนไทยพลัดถิ่น" จากความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานเป็นเหตุให้พม่าไม่ยอมรับคนไทยกลุ่มนี้ มีการกดขี่ข่มเหงละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง ทั้งการฆ่า ข่มขืน ใช้แรงงาน แย่งชิงพืชผลทางการเกษตรและที่ทำกินอีกทั้งมีการกีดกั้นด้านภาษาและวัฒนธรรม ทำให้กลุ่มคนดังกล่าวทยอยกลับมา ยังประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเมื่อกลับมาถึง "แผ่นดินแม่พ่อเที่ยงแท้" กลับถูกปฏิเสธจากรัฐไทยโดยกำหนดสถานะให้เป็นเพียงคนต่างด้าวเป็นคนไร้สัญชาติ เป็นคนชายขอบของสังคม ถูกควบคุมจำกัดพื้นที่อาศัยอยู่ เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ไม่มีสิทธิในสวัสดิการของรัฐ ถูกละเมิดสิทธิความเป็นมุษย์ในทุกๆมิติเป็นต้น ปัจจุบันคนไทยพลัดถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่ได้แก่ จ.ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ พังงาและตาก เมื่อปี พ.ศ. 2545 ได้มีการรวมตัวเป็นเครือข่าย ภายใต้ชื่อเครือข่ายแก้ปัญหาคืนสัญชาติไทย จ.ระนอง ประจวบฯ ีสมาชิกจำนวน 5544 คน แยกเป็นคนไทยพลัดถิ่น มุสลิมจามมะริดและ กลุ่มชาติพันธุ์อื่น ที่สำพันธ์กับเครือข่ายฯ นับถือศาสนาพุทธ และอิสลาม ซึ่งยังคงรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอย่างเหนียวแน่น เพื่อเป็นสัญลักษณ์หนึ่งในการขอคืนสัญชาติไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้าน นอกคอก นาความเห็น (0)