การประเมินผลภาพรวมการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ ๗ ศูนย์


          เมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ๕๔ มีการรายงานเรื่องนี้ในการประชุม กกอ.   ผมได้เรียนรู้มากจากรายงานการประเมินนี้   และเห็นว่าโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ ๗ ศูนย์ ซึ่งดำเนินการมา ๒ ระยะ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ – ๒๕๕๒ ใช้เงิน ๕ – ๖ พันล้านบาท  น่าจะทำประโยชน์แก่สังคมไทยมากกว่าตัวผลงานของ ๗ ศูนย์   ตรงที่ให้บทเรียนรู้ด้านวิธีคิด และด้านการบริหารจัดการโครงการวิชาการ ให้เงินลงทุนที่มาจากภาษีอากรของราษฎรเกิดผลคุ้มค่า

          ผมจึงขอไฟล์รายงาน เอามาเผยแพร่ต่อสังคมไทย   อ่านได้ที่นี่ รายงานผลการประเมินศูนย์ความเป็นเลิศภาพรวม หน้าปก สารบัญ, บทสรุปสำหรับผู้บริหาร, บทที่๑ , บทที่ ๒, บทที่ ๓, บทที่ ๔, บทที่ ๕, บทที่ ๖เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก  

 

 


วิจารณ์ พานิช
๗ ม.ค. ๕๔

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)