สำหรับสื่อสาร  แลกเปลี่ยนเรียนรู้   เกี่ยวกับเอกสารการดูแลผู้ป่วยที่มี  pressure  sore