เมื่อวันที่ 18  เดือนที่แล้ว  ได้บอกว่าคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาได้พิจารณาเห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การศึกษาผลการทำผลงานวิชาการของอาจารย์ 3 ที่มีต่อคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้เสนอแนะให้มีการแก้ไขเล็กน้อย  บัดนี้ผู้วิจัยได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว  ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานการวิจัยเต็มเล่ม ได้ที่ http://www.moe.go.th/wijai/link1.html  ส่วนข้อมูลเชิงประจักษื้ได้จากการวิจัยนี้จะได้นำเสนอผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป