ไม่ควรเก็บผ้าแพรสีต่างๆ รวมกับผ้าขนสัตว์ เพราะผ้าขนสัตว์จะดูดสีทำให้ผ้าแพรมีสีซีด ไม่สดเท่าที่ควร