สัปดาห์นี้ มีเรื่องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้

         1. วันที่ 4 ม.ค.54  ผมได้ประสานงานทางโทรศัพท์กับ น้อย และ พร สนง.กศน.จ.อย. เรื่องการทำสัญญาพนักงานราชการ  ทราบว่า พนักงานราชการทำสัญญาครั้งแรกปีเดียวก่อน ( 10 ม.ค.54 - 9 ม.ค.55 )   และการทำสัญญาครั้งละ 4 ปี ของพนักงานราชการ กศน. ก็ต้องเริ่ม 1 ต.ค.55   ฉะนั้น ช่วงระหว่าง 10 ม.ค. - 30 ก.ย.55 คงต้องมีอีกสัญญาหนึ่ง

 

         2. วันที่ 5 ม.ค.54  ได้ตอบคำถามที่มีผู้ถามผมในเว็บบอร์ด สพร. กศน. ที่ http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vboard.php?user=kasama  คือ

             2.1  ข้าราชการครู วุฒิปริญญาตรี ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 5 เมื่อ 25 ก.ค.46   ส่งคำขอทำชำนาญการไป แต่ กจ. บอกว่า ต้องรอให้เป็น อ.1 ระดับ 5 + คศ.1 ครบ 8 ปีก่อน   ถามว่าจะต้องรอหลังวันที่ 25 ก.ค.54 ใช่หรือไม่   ตอบว่า  ถ้าวุฒิปริญญาตรี ต้องรอตามเกณฑ์
                    1)  เป็น อ.1 ระดับ 5 + ครู ( คศ.1 ) ครบ 8 ปี   หรือ
                    2)  เป็น ครู ครบ 6 ปี

                    ถ้าเป็น อ.1 ระดับ 5 ก่อน 24 ธ.ค.45 ก็จะใช้เกณฑ์ข้อ 1.  แต่ถ้าเป็น อ.1 ระดับ 5 หลังวันที่ 24 ธ.ค.45 จะใช้เกณฑ์ข้อ 2. เพราะทุกคนเปลี่ยนเป็นครู ตามกฎหมายใหม่พร้อมกันในวันที่ 24 ธ.ค. 47 ซึ่งจะครบ 6 ปี ก่อนข้อ 1. โดยจะครบ 6 ปี ในวันที่ 23 ธ.ค.53   สามารถส่งคำขอทำชำนาญการได้ตั้งแต่ 24 ธ.ค.53
                    ถ้าที่ผู้ถามส่งไป นั้น ส่งก่อน 24 ธ.ค.53  ก็ให้ทำใหม่ ส่งไปใหม่


             2.2  บุคลากรประเภทใดมีสิทธิสมัครสอบเป็นข้าราชการครู กศน. ตำแหน่งครูผู้ช่วยบ้าง   ตอบว่า  การสอบครั้งนี้ กศน. จะดำเนินการตามข้อ 6 ของ “หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ”  ที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้เมื่อวันที่ 27 เม.ย.53  ( ดูได้ที่ http://203.146.15.33/otepc01/files/v3-53.pdf )  คือ  การบรรจุและแต่งตั้ง

                    “ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม
                    ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามคำสั่งจ้างหรือสัญญาจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย”


         3.
เย็นวันที่ 5 ม.ค.54  มีผู้ถามผมทางอีเมล์ผ่านเว็บบล็อก gotoknow.org ว่า  การทำสัญญาพนักงานราชการต้องมีการค้ำประกันหรือไม่   ตอบว่า  จริง ๆ แล้ว การทำสัญญาพนักงานราชการไม่ต้องมีการค้ำประกัน  และใช้หลักฐานเอกสารเพียง ใบรับรองแพทย์ ( ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค   ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน )    แต่บางจังหวัดกำหนดเอกสารหลักฐานเพิ่มกันเอง เช่นบางจังหวัดให้ส่งรูปถ่ายที่แต่งเครื่องแบบด้วย คงเป็นเพราะจะนำรูปไปทำบัตรประจำตัวให้ และทำแฟ้มประวัติ จึงกำหนดให้ส่งรูปในวันทำสัญญาเลย


         4. วันที่ 6 ม.ค.54  ได้รับอีเมล์จาก คุณศรีสุดา สุภี  บรรณารักษ์ชำนาญการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอราศีไศล มีข้อความดังนี้
             “... เมื่อ 22-24 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา  กศน.เราได้รับการประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัดค่ะ  และวันสรุปผล คณะกรรมการที่ประเมินในมาตรฐานที่ 4 การศึกษาตามอัธยาศัย แจ้งให้ห้องสมุดจัดตั้งคณะกรรมการห้องสมุด ตามระเบียบห้องสมุดประชาชน ค่ะ
               หนูก็เลยแย้งว่า ระเบียบยกเลิกแล้ว ตามคำสั่ง สป. ที่ 1611/2551  ซึ่งมีผลเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุด ทำให้ต้องใช้คณะกรรมการชุดเดียวกับสถานศึกษา  ตามที่อาจารย์ได้ให้ข้อมูลผ่านเว็บบอร์ดค่ะ
               แต่ตอนนี้หนูหาระเบียบหรือหนังสือสั่งการไม่พบ จึงขอความอนุเคราะห์ ... ถ้าหากอาจารย์มีข้อมูล ขอได้โปรดอนุเคราะห์ด้วยค่ะ เพี่อที่จะได้มีหลักฐานแย้งกับผู้ประเมินได้ ...”


             เรื่องนี้ ผมเคยตอบในเว็บบอร์ด สพร.กศน. ว่า
             - เดิม เราแต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุดประชาชนฯ โดยอาศัย ระเบียบกรมการศึกษานอกโรงเรียนว่าด้วยห้องสมุดประชาชน พ.ศ. 2535  แต่ต่อมา วันที่ 10 เม.ย.51 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศให้ห้องสมุดประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา    และในวันที่ 26 พ.ย.51 ได้ประกาศยกเลิกระเบียบกรมการศึกษานอกโรงเรียนว่าด้วยห้องสมุดประชาชน พ.ศ. 2535 ด้วย
             - เมื่อประกาศยกเลิกระเบียบกรมการศึกษานอกโรงเรียนว่าด้วยห้องสมุดประชาชน พ.ศ. 2535 ไปแล้ว เราจะอาศัยระเบียบดังกล่าวมาแต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุดประชาชน ไม่ได้
             - เมื่อห้องสมุดฯเป็นส่วนหนึ่งของ กศน.อ.   และ กศน. อ. มีกรรมการสถานศึกษาอยู่ กรรมการสถานศึกษาก็ดูแลสถานศึกษาทุกฝ่ายทุกงาน ห้องสมุดเป็นห้องหนึ่งหรืออาคารหลังหนึ่งของสถานศึกษา เช่นเดียวกับห้องสมุดในโรงเรียนต่าง ๆ ห้องสมุดจึงไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุดขึ้นมาต่างหากอีก
             - เคยมีการคิดจะออกระเบียบห้องสมุดฯมาใหม่อีก แต่ก็ยังไม่มีออกมา  ถ้ายังไม่ออกระเบียบห้องสมุดใหม่ ก็ใช้กรรมการสถานศึกษาชุดเดียวคลุมงานห้องสมุดด้วย


             เมื่อผมได้รับอีเมล์จากคุณศรีสุดา นี้  จึงได้ถาม สพร.กศน. ในเรื่องนี้อีก  ได้คำตอบว่า ตอนนี้ยังต้องใช้กรรมการสถานศึกษาไปก่อน เพราะไม่มีระเบียบให้แต่งตั้งกรรมการห้องสมุดฯ   แต่... สัปดาห์หน้านี้ ( กลางเดือนมกราคม 2554 ) จะมีการประชุมกันเรื่องนี้พอดีเลย ว่าควรจะออกระเบียบ หรือออกเป็นหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดตั้งห้องสมุดฯและการแต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุดฯ ขึ้นมาอีกหรือไม่ หรือจะให้ใช้กรรมการสถานศึกษาต่อไป         5. คืนวันที่ 6 ม.ค.54  คุณพจนา  มงคลชาติ ครู อาสาฯโคราช  ถามที่ http://gotoknow.org/blog/nfeph999/306219?refresh_cache=true  โดยอ้างจากหน้าเวป กศน. ( 6 ม.ค.54 ) ว่า ที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ อยากทราบว่าตำแหน่งดังกล่าวทำงานอยู่ที่ศูนย์จังหวัดหรือศูนย์อำเภอ    ตอบว่า  เปลี่ยนจากตำแหน่งครูอาสาฯที่ว่าง ของ กศน.อำเภอ ไปเป็นตำแหน่งอื่นที่ สนง.กศน.จังหวัด เพราะ ครู กศน.จังหวัดจะลงไปอยู่อำเภอ    โดย สนง.กศน.จังหวัดเป็นผู้พิจารณาเสนอเปลี่ยนเมื่อมีตำแหน่งว่างลง ถ้าเห็นว่ามีครูอาสาฯเหลือมากพอที่จะเปลี่ยนอัตราว่างไปอยู่จังหวัดโดยไม่กระทบการทำงานของอำเภอ