ทำสัญญาพนักงานราชการ, สอบ ขรก.ครู, ทำ คศ.2, ยังไม่ต้องมีกรรมการห้องสมุดฯ, เปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ

พนักงานราชการทำสัญญาครั้งแรกปีเดียวก่อน ( ไม่ต้องมีการค้ำประกัน ), ลูกจ้างชั่วคราวก็มีสิทธิสอบเป็นข้าราชการครู, ครูปริญญาตรีจะทำชำนาญการต้องเป็นครู 6 ปี, ระเบียบห้องสมุดฯถูกยกเลิกไปแล้ว ช่วงนี้ให้ใช้กรรมการสถานศึกษาดูแลห้องสมุดฯ, เปลี่ยนพนักงานราชการตำแหน่งครูอาสาฯ เป็นตำแหน่งอื่นไปไว้ที่จังหวัด

สัปดาห์นี้ มีเรื่องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้

         1. วันที่ 4 ม.ค.54  ผมได้ประสานงานทางโทรศัพท์กับ น้อย และ พร สนง.กศน.จ.อย. เรื่องการทำสัญญาพนักงานราชการ  ทราบว่า พนักงานราชการทำสัญญาครั้งแรกปีเดียวก่อน ( 10 ม.ค.54 - 9 ม.ค.55 )   และการทำสัญญาครั้งละ 4 ปี ของพนักงานราชการ กศน. ก็ต้องเริ่ม 1 ต.ค.55   ฉะนั้น ช่วงระหว่าง 10 ม.ค. - 30 ก.ย.55 คงต้องมีอีกสัญญาหนึ่ง

 

         2. วันที่ 5 ม.ค.54  ได้ตอบคำถามที่มีผู้ถามผมในเว็บบอร์ด สพร. กศน. ที่ http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vboard.php?user=kasama  คือ

             2.1  ข้าราชการครู วุฒิปริญญาตรี ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 5 เมื่อ 25 ก.ค.46   ส่งคำขอทำชำนาญการไป แต่ กจ. บอกว่า ต้องรอให้เป็น อ.1 ระดับ 5 + คศ.1 ครบ 8 ปีก่อน   ถามว่าจะต้องรอหลังวันที่ 25 ก.ค.54 ใช่หรือไม่   ตอบว่า  ถ้าวุฒิปริญญาตรี ต้องรอตามเกณฑ์
                    1)  เป็น อ.1 ระดับ 5 + ครู ( คศ.1 ) ครบ 8 ปี   หรือ
                    2)  เป็น ครู ครบ 6 ปี

                    ถ้าเป็น อ.1 ระดับ 5 ก่อน 24 ธ.ค.45 ก็จะใช้เกณฑ์ข้อ 1.  แต่ถ้าเป็น อ.1 ระดับ 5 หลังวันที่ 24 ธ.ค.45 จะใช้เกณฑ์ข้อ 2. เพราะทุกคนเปลี่ยนเป็นครู ตามกฎหมายใหม่พร้อมกันในวันที่ 24 ธ.ค. 47 ซึ่งจะครบ 6 ปี ก่อนข้อ 1. โดยจะครบ 6 ปี ในวันที่ 23 ธ.ค.53   สามารถส่งคำขอทำชำนาญการได้ตั้งแต่ 24 ธ.ค.53
                    ถ้าที่ผู้ถามส่งไป นั้น ส่งก่อน 24 ธ.ค.53  ก็ให้ทำใหม่ ส่งไปใหม่


             2.2  บุคลากรประเภทใดมีสิทธิสมัครสอบเป็นข้าราชการครู กศน. ตำแหน่งครูผู้ช่วยบ้าง   ตอบว่า  การสอบครั้งนี้ กศน. จะดำเนินการตามข้อ 6 ของ “หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ”  ที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้เมื่อวันที่ 27 เม.ย.53  ( ดูได้ที่ http://203.146.15.33/otepc01/files/v3-53.pdf )  คือ  การบรรจุและแต่งตั้ง

                    “ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม
                    ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามคำสั่งจ้างหรือสัญญาจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย”


         3.
เย็นวันที่ 5 ม.ค.54  มีผู้ถามผมทางอีเมล์ผ่านเว็บบล็อก gotoknow.org ว่า  การทำสัญญาพนักงานราชการต้องมีการค้ำประกันหรือไม่   ตอบว่า  จริง ๆ แล้ว การทำสัญญาพนักงานราชการไม่ต้องมีการค้ำประกัน  และใช้หลักฐานเอกสารเพียง ใบรับรองแพทย์ ( ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค   ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน )    แต่บางจังหวัดกำหนดเอกสารหลักฐานเพิ่มกันเอง เช่นบางจังหวัดให้ส่งรูปถ่ายที่แต่งเครื่องแบบด้วย คงเป็นเพราะจะนำรูปไปทำบัตรประจำตัวให้ และทำแฟ้มประวัติ จึงกำหนดให้ส่งรูปในวันทำสัญญาเลย


         4. วันที่ 6 ม.ค.54  ได้รับอีเมล์จาก คุณศรีสุดา สุภี  บรรณารักษ์ชำนาญการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอราศีไศล มีข้อความดังนี้
             “... เมื่อ 22-24 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา  กศน.เราได้รับการประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัดค่ะ  และวันสรุปผล คณะกรรมการที่ประเมินในมาตรฐานที่ 4 การศึกษาตามอัธยาศัย แจ้งให้ห้องสมุดจัดตั้งคณะกรรมการห้องสมุด ตามระเบียบห้องสมุดประชาชน ค่ะ
               หนูก็เลยแย้งว่า ระเบียบยกเลิกแล้ว ตามคำสั่ง สป. ที่ 1611/2551  ซึ่งมีผลเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุด ทำให้ต้องใช้คณะกรรมการชุดเดียวกับสถานศึกษา  ตามที่อาจารย์ได้ให้ข้อมูลผ่านเว็บบอร์ดค่ะ
               แต่ตอนนี้หนูหาระเบียบหรือหนังสือสั่งการไม่พบ จึงขอความอนุเคราะห์ ... ถ้าหากอาจารย์มีข้อมูล ขอได้โปรดอนุเคราะห์ด้วยค่ะ เพี่อที่จะได้มีหลักฐานแย้งกับผู้ประเมินได้ ...”


             เรื่องนี้ ผมเคยตอบในเว็บบอร์ด สพร.กศน. ว่า
             - เดิม เราแต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุดประชาชนฯ โดยอาศัย ระเบียบกรมการศึกษานอกโรงเรียนว่าด้วยห้องสมุดประชาชน พ.ศ. 2535  แต่ต่อมา วันที่ 10 เม.ย.51 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศให้ห้องสมุดประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา    และในวันที่ 26 พ.ย.51 ได้ประกาศยกเลิกระเบียบกรมการศึกษานอกโรงเรียนว่าด้วยห้องสมุดประชาชน พ.ศ. 2535 ด้วย
             - เมื่อประกาศยกเลิกระเบียบกรมการศึกษานอกโรงเรียนว่าด้วยห้องสมุดประชาชน พ.ศ. 2535 ไปแล้ว เราจะอาศัยระเบียบดังกล่าวมาแต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุดประชาชน ไม่ได้
             - เมื่อห้องสมุดฯเป็นส่วนหนึ่งของ กศน.อ.   และ กศน. อ. มีกรรมการสถานศึกษาอยู่ กรรมการสถานศึกษาก็ดูแลสถานศึกษาทุกฝ่ายทุกงาน ห้องสมุดเป็นห้องหนึ่งหรืออาคารหลังหนึ่งของสถานศึกษา เช่นเดียวกับห้องสมุดในโรงเรียนต่าง ๆ ห้องสมุดจึงไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุดขึ้นมาต่างหากอีก
             - เคยมีการคิดจะออกระเบียบห้องสมุดฯมาใหม่อีก แต่ก็ยังไม่มีออกมา  ถ้ายังไม่ออกระเบียบห้องสมุดใหม่ ก็ใช้กรรมการสถานศึกษาชุดเดียวคลุมงานห้องสมุดด้วย


             เมื่อผมได้รับอีเมล์จากคุณศรีสุดา นี้  จึงได้ถาม สพร.กศน. ในเรื่องนี้อีก  ได้คำตอบว่า ตอนนี้ยังต้องใช้กรรมการสถานศึกษาไปก่อน เพราะไม่มีระเบียบให้แต่งตั้งกรรมการห้องสมุดฯ   แต่... สัปดาห์หน้านี้ ( กลางเดือนมกราคม 2554 ) จะมีการประชุมกันเรื่องนี้พอดีเลย ว่าควรจะออกระเบียบ หรือออกเป็นหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดตั้งห้องสมุดฯและการแต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุดฯ ขึ้นมาอีกหรือไม่ หรือจะให้ใช้กรรมการสถานศึกษาต่อไป         5. คืนวันที่ 6 ม.ค.54  คุณพจนา  มงคลชาติ ครู อาสาฯโคราช  ถามที่ http://gotoknow.org/blog/nfeph999/306219?refresh_cache=true  โดยอ้างจากหน้าเวป กศน. ( 6 ม.ค.54 ) ว่า ที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ อยากทราบว่าตำแหน่งดังกล่าวทำงานอยู่ที่ศูนย์จังหวัดหรือศูนย์อำเภอ    ตอบว่า  เปลี่ยนจากตำแหน่งครูอาสาฯที่ว่าง ของ กศน.อำเภอ ไปเป็นตำแหน่งอื่นที่ สนง.กศน.จังหวัด เพราะ ครู กศน.จังหวัดจะลงไปอยู่อำเภอ    โดย สนง.กศน.จังหวัดเป็นผู้พิจารณาเสนอเปลี่ยนเมื่อมีตำแหน่งว่างลง ถ้าเห็นว่ามีครูอาสาฯเหลือมากพอที่จะเปลี่ยนอัตราว่างไปอยู่จังหวัดโดยไม่กระทบการทำงานของอำเภอ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่

คำสำคัญ (Tags)#พนักงานราชการ#สัญญา#คศ.2#กรรมการห้องสมุด#เปลี่ยนตำแหน่ง

หมายเลขบันทึก: 418779, เขียน: 07 Jan 2011 @ 12:27 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 23:39 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ความเห็น: 31, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (31)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี  ๆ  ค่ะ

ยินดีครับครูขวัญ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะที่ให้คำปรึกษาในทุกๆๆเรื่องนะคะ....และขอให้ความดีที่ให้พวกดิฉันย้อนกลับไปหาท่าน...อ.เอกชัย...มีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ...ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะที่ให้คำปรึกษาในทุกๆๆเรื่องนะคะ....และขอให้ความดีที่ให้พวกดิฉันย้อนกลับไปหาท่าน...อ.เอกชัย...มีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ...ขอบคุณค่ะ

ขอบใจนะ ขอให้มีความสุขเช่นกันครับ

เขียนเมื่อ 

ข้อมูลและความรู้ดี ๆ มีประโยชน์..เข้ามาหาได้ที่ บล็อก อ.เอกชัย กศน.ผักไห่ครับ...ขอขอบพระคุณ อ.เอกชัยมากครับที่ให้ข้อมูลดี ๆ

ศิริพร
IP: xxx.93.195.42
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์เอกชัย ขออนุญาตสอบถามในการสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้ ทำไมมีเงือนไขว่า

"ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุตามอัตราตำแหน่งที่ประกาศ โดยไม่ขึ้นบัญชี"

หมายความว่าเขาจะบรรจุแค่ 19 ตำแหน่งเท่านั้นใช้มั้ยคะ

ใช่ครับ บรรจุแค่ 26 คน ( 3 กลุ่ม )
         ก.ค.ศ. เป็นผู้กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ “กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ” ( รับเฉพาะคนภายในสังกัด ) ข้อ 8. ว่า “ไม่ขึ้นบัญชี”
( ดูได้ที่ http://203.146.15.33/otepc01/files/v3-53.pdf )
        
หลักเกณฑ์นี้เพิ่งเริ่มใช้เมื่อ 1 มิ.ย.53 เป็นต้นมา โดยใช้เหมือนกันทุกสังกัด รวมทั้ง สพฐ.

ข้อมูลข่าวสารดี ๆ ทั้งนั้นเลย

ขอสมัครเป็นสมาชิก "ข่าว" ด้วยคนนะครับ

ขอเป็นกำลังใจให้ ครูเอกชัย สุขภาพแข็งแรง ทำงานเพื่อ เพื่อน-น้อง กศน. กันต่อไป นะครับ

ดีใจครับ ที่ เห็นว่ามีประโยชน์

ขอบคุณอาจารย์เอกชัยมากนะคะที่ให้ความรู้ในหลายๆเรื่อง เป็นประโยชน์มากๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ แล้วเรื่องของฐานข้อมูลตำบลที่มอบหมายให้กศน.ตำบลสำรวจทั้งหมดทั้งมวลจะให้พร้อมส่งเมื่อไหร่ครับ เพราะต่างคนต่างเก็บไม่รู้ว่าจะถูกต้องหรือไม่

แล้วอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องภาษาเงินได้ พนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบลจะต้องยื่นคำร้องยังไงครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

1. เรื่องฐานข้อมูลตำบล เขาให้ส่งกลุ่มแผนงาน กศน. ภายในเดือนธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา ครับ

2. เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นั้น มันไม่เกี่ยวกับตำแหน่ง แต่เกี่ยวกับเงินได้ตลอดปี ถ้าตลอดปีที่ผ่านมาใครมีเงินได้ ( รวมเงินเดือนค่าจ้าง ม.ค.-ธ.ค. ) ถึงเกณฑ์ที่กำหนด คือ ผู้ที่เป็นโสดมีเงินได้เกิน 30,000 บาท ผู้ที่มีคู่สมรสมีเงินได้รวมเกิน 60,000 บาท ก็ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( ภ.ง.ด.90 ) ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. ของปีถัดไป โดยไปขอแบบ ภ.ง.ด.90 และยื่นที่สรรพากรอำเภอก็ได้ ( ยื่นได้หลายแห่ง )

เรียนอาจารย์เอกชัย ในการสมัครสอบต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูด้วย แต่ได้ขอต่อใบประกอบวิชาชีพไปแล้วโดยผ่าน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่ยังไม่ได้ จึงได้เข้าไปตรวจสอบสถานะการต่อใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มีข้อมูลอะไร คิดว่าจะเข้าไปติดต่อที่คุรุสภาอีกทางและอยากให้อาจารย์เอกชัยช่วยแนะนำวิธีการให้ด้วยนะค่ะ

ที่จริงรีบไปติดต่อคุรุสภาก็ดี เตรียมหลักฐานต่าง ๆ ไปให้ครบถ้วน
         ตอนนี้เขามี "คุรุสภาจังหวัด" ไม่แน่ใจว่าคุรุสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ที่ สนง.เขตพื้นที่ กศ. เขต 1 หรือเปล่า
พรุ่งนี้ลอง โทร. ไปที่ สนง.เขตพื้นที่ กศ. อย.เขต 1 ดูก่อน ( โทร. 0-3570-4804-7 ) ถามว่าคุรุสภาจังหวัดอยู่ที่ไหน แล้วขอปรึกษาคุรุสภาจังหวัด เพื่อจะได้ข้อมูลดี ๆ ก่อนไปคุรุสภากรุงเทพฯ
         ถ้าได้ความว่ายังไง ช่วยมาเผยแพร่เป็นความรู้แก่ผู้อื่น ในนี้ด้วยนะครับ

วันนี้ ( 14 ม.ค.54 ) ผมโทร.ไปสอบถามเรื่องนี้กับ จนท.คุรุสภาจังหวัด ( อยู่ที่ ส.ก.ส.ค. ไม่ใช่อยู่ที่เขตพื้นที่ กศ.) ได้รับคำแนะนำว่า กรณีเร่งด่วนนี้ ให้นำหลักฐานต่าง ๆ ไปติดต่อที่คุรุสภา กทม. โดยตรง และชี้แจงความจำเป็นเร่งด่วน ถ้าเป็นการต่ออายุ จะได้ใบอนุญาตมาเลย แต่ถ้าเป็นการขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตครั้งแรก จะได้ใบรับรองมาก่อน ซึ่งใช้ใบรับรองนี้สมัครฯได้ ( ปกติทำที่คุรุสภาจังหวัดก็ได้ แต่การต่ออายุใช้เวลา 1 เดือน การขึ้นทะเบียนใหม่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ไม่ทันการ )

นิพา ศรีวิเศษ
IP: xxx.26.136.114
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะอ.เอกฃัยที่แบ่งปันความรู้ ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงคะ

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ

เสาวคนธ์
IP: xxx.164.104.220
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าปี 54 นี้ทาง กศน. จะมีการคัดเลือกพนักงานราชการอีกหรือไม่ อยากทราบมากค่ะ

ยังไงรบกวนช่วยหาคำตอบให้ด้วยน่ะค่ะ อยากสอบค่ะ อยากมีโอกาศทำงานราชการบ้าง

ขอบคุณค่ะ

กศน.มีหลายหน่วยงาน ทั้งในส่วนกลาง สถานศึกษาขึ้นตรงต่าง ๆ ระดับภาค ระดับจังหวัด ฯลฯ อาจจะมีการคัดเลือกพนักงานราชการในหน่วยใดบ้างมั้งครับ

ครูพิชชาภา ครู กศน.ตำบลนาโพธิ์กลาง
IP: xxx.52.181.24
เขียนเมื่อ 

เรียนถามอาจารย์เอกชัย เรื่องสัญญาจ้าง ระหว่างช่วง 10 ม.ค - 30 ก.ย 54 ต้องเป็นสัญญาตำแหน่งลูกจ้างเหมือนเดิม หรือ พนักงานราชการ คะ ถ้าเป็นอย่างงั้นคงแย่สิ

โห.ว..ว... ถามไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย เดาไม่ออกเลยว่าในหัวสมองคุณกำลังคิดถึงเรื่องอะไร คุณไม่ยอมให้ข้อมูลเลยว่าถามถึงเรื่องสัญญาจ้างอะไร แต่ดูจากชื่อบอกว่าเป็นครู กศน.ตำบล แสดงว่าปัจจุบันนี้เป็นพนักงานราชการอยู่แล้ว ตำแหน่งครู กศน.ตำบลใช่ไหมครับ
         แต่ เอ ... พนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบล เขาทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ 10 ม.ค.54 - 9 ม.ค.55 กันไปนานแล้วไม่ใช่หรือ ลองเอาสัญญา่คู่ฉบับขึ้นมาดูซิ คุณตำแหน่งอะไรแน่ เจอคำถามแบบซ่อนข้อมูลไว้ในหัวสมองตัวเอง รู้เรื่องอยู่คนเดียวแบบนี้ ผมปวดหัวมาก
         "ถ้าเป็นอย่างงั้นคงแย่สิ" ไอ้ "อย่างงั้น" นี่มันคือยังไงหรือ ผมมองเข้าไปในหัวสมองคุณไม่เห็นครับ บางครั้งเราเขียนคำถามสั้น ๆ แต่เราก็อ่านเข้าใจทะลุปรุโปร่ง เพราะ เรามีข้อมูลรายละเอียดอยู่ในหัวสมองอยู่แล้ว และสงสัยว่าทำไมคนอื่นจึงโง่จังอ่านแค่นี้ก็ไม่เข้าใจ ที่จริงเรานั่นแหละโง่เอง เพราะลืมคิดไปว่า คนอื่นเขาไม่มีข้อมูลรายละเอียดอยู่ในหัวสมองเหมือนเรา

ครูพิชชาภา ครู กศน.ตำบลนาโพธิ์กลาง
IP: xxx.52.177.160
เขียนเมื่อ 

ขออภัย อาจารย์ด้วยที่ทำให้ปวดหัวไปด้วย พอดีอ่านเจอที่อาจารย์อธิบายไว้เรื่อง สัญญาจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน ตำบล นะคะ แต่พิมพ์ผิดไปและไม่ละเอียดต้องขออภัยจริงๆ คือสัญญาจ้างพนักงานราชการ ครู กศน ตำบล ทำสัญญาแค่หนึ่งปี หมดสัญญา 9 ม.ค. 55 แล้วหลังจากนั้น ที่อาจารย์บอก มีสัญญาอีกฉบับเป็นสัญญาลูกจ้างชั่วคราวใช่หรือเปล่าคะ เข้าใจว่าอย่างงั้น ถูกต้องไหม และอัตราเงินเดือนจะอัตราไหนคะ พอ 1 ต.ค. 55 ถึงจะทำสัญญาเป็นพนักงานราชการต่ออีก 4 ปี ใช่หรือเปล่าคะอาจารย์ (ไม่ทราบว่าจะทำให้อาจารย์ปวดหัวอีกหรือเปล่า)

******1. วันที่ 4 ม.ค.54 ผมได้ประสานงานทางโทรศัพท์กับ น้อย และ พร สนง.กศน.จ.อย. เรื่องการทำสัญญาพนักงานราชการ ทราบว่า พนักงานราชการทำสัญญาครั้งแรกปีเดียวก่อน ( 10 ม.ค.54 - 9 ม.ค.55 ) และการทำสัญญาครั้งละ 4 ปี ของพนักงานราชการ กศน. ก็ต้องเริ่ม 1 ต.ค.55 ฉะนั้น ช่วงระหว่าง 10 ม.ค. - 30 ก.ย.55 คงต้องมีอีกสัญญาหนึ่ง******

ขอบคุณที่แลกเปลี่ยนให้ความรู้คะ

มันมีระเบียบหลักเกณฑ์กำหนดไว้ 2 เรื่อง
         1. พนักงานราชการบรรจุใหม่ ให้ทำสัญญาจ้างปีเดียวก่อน เมื่อประเมินผ่านแล้วจึงจะสามารถทำสัญญาจ้างครั้งละ 4 ปีได้
         2. พนักงานราชการสังกัด กศน. ให้ทำสัญญาจ้างช่วงละ 4 ปี ตามช่วงดังนี้  1 ต.ค.47-30 ก.ย.51, 1 ต.ค.51-30 ก.ย.55, 1 ต.ค.55-30 ก.ย.59, 1 ต.ค.59-30 ก.ย.63, ... ...

          เมื่อมีช่วงกำหนดตายตัวอย่างนี้ พนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบล ที่บรรจุเมื่อ 10 ม.ค.54 จึงจะมีช่วงว่างระหว่าง 10 ม.ค.-30 ก.ย.55  ช่วงนี้จึงต้องมีสัญญาจ้างอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งก็เป็นสัญญาจ้างให้เป็นพนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบลนี่แหละครับ ( แล้ววันที่ 1 ต.ค.55-30 ก.ย.59 จะทำสัญญาจ้าง 4 ปี พร้อมกับครูอาสาฯ และพร้อมกับพนักงานราชการทุกตำแหน่งในสังกัด กศน. )

ครูพิชชาภา ครู กศน.ตำบลนาโพธิ์กลาง
IP: xxx.52.177.160
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากคะอาตารย์ที่ไขข้อข้องใจ ไม่ทราบว่าอาจารย์จะแปลกใจไหม ว่ามาจากไหน ซึ่งไม่ใช่ชาว กศน อยุธยาคะ แต่ท่องเวบ กศน มาเรื่อย เลยเจออาจารย์ ที่ให้ความรู้ และตอบข้อคำถามอยู่ ซึ่งทุกเรื่องก็เป็นประโยชน์ ต่อ ชาวครู กศน เรา

*****ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัลอาจารย์ จาก กศน.ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีคะ เชิญชวนอาจารย์ เที่ยวโขงเจียม สัมผัสพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามนะคะ ชาว กศน.อำเภอโขงเจียม ยินดีต้อนรับคะ******

และโอกาสหน้าคงได้แลกเปลี่ยนสิ่งดีๆ กับอาจารย์อีก ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับคำตอบ

ขอบใจมาก ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ
เมื่อก่อนผมเคยทำงานที่ภาคอิสาน เคยไปโขงเจียมแล้ว ( ถ้าจำไม่ผิด ได้ข้ามไปฝั่งตรงข้ามด้วย )

เขียนเมื่อ 

กศน.ตำบลไหน มีตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลว่างมั่งครับ กำลังหาที่ลง เพราะตำแหน่งช้อนกับตำบล

ช่วย ติดต่อกลับมั่งนะครับ ครู เป กศน.ตำบลโนนยาง [email protected]

ปัจจุบันยังมี กศน.ตำบลในภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ที่ยังไม่มีครู กศน.ตำบล มากกว่า 200 ตำบลครับ ( ที่ว่า "ตำแหน่งซ้อนกับตำบล" แปลว่าอะไรหรือ )

เขียนเมื่อ 

ตำบลผม มี พนักงานราชการ 2 คน เพราะ เป็นตำบลค่อนข้างใหญ่ มี ศรช. ที่เป็น กศน ตำบล1 ที่ เเละ ศรช ลูกข่าย 1 ที่ ภายในตำบล

บางตำบล มีพนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบล มากกว่า 2 คนอีกนะครับ Ico48 เพราะที่ผ่านมาตำบลนั้นมีนักศึกษาขั้นพื้นฐานมาก ( ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ ภาคอิสาน และ กทม. )

เอกชัย
IP: xxx.53.158.0
เขียนเมื่อ 

เเล้ว ตำบลที่ มีพนักงานราชการมากกว่า 2 คนนี่เขาจะทำไงครับ มีการโยกย้ายมะครับ

ผมเขียนเรื่องนี้ไว้ในบันทึกเมื่อ 27 พ.ค.54 ว่า
         "
จำนวนอำเภอที่ยังมีครู กศน.ตำบลไม่ครบทุกตำบล มีมากกว่า 200 อำเภอ ฉะนั้นถึงจะสอบ บางอำเภอก็จะยังไม่ได้พนักงานราชการเพิ่ม  ต้องรอจนกว่าครู กศน.ตำบล ของตำบลที่มีมากกว่า 1 คน ลาออก หรือเกษียณ หรือถูกเลิกจ้าง หรือเสียชีวิต หรือย้าย จึงจะตัดอัตราว่างไปให้อำเภอที่มีครู กศน.ตำบลไม่ครบทุกตำบล "