รางวัลชนะเลิศ  การแกะสลักผลไม้  ช่วงชั้นที่ 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 60 จังหวัดเชียงราย

ผลงานของ     เด็กชายวันเฉลิม  เขียวเขิน       เด็กชายสิริพล  ปั้นเทศ

                   เด็กหญิงศศิประภา  มิ่งกุละ        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ฝึกสอนโดย ครูณรงเดช  นาขนานรัมย์