ให้ดึงเส้นด้ายออกจากหลอดด้วยแล้วใช้กรรไกรตัดให้เป็นเส้นทแยงมุม แล้วสนเข็มตรงหน้ากระดาษขาว จะช่วยให้สนได้ง่ายขึ้น