ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ( Scientific Method)        เป็นวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้แสวงหาความรู้ แก้ปัญหา โดยมีขั้นตอน ดังนี้

  1. ระบุปัญหา
  2. ตั้งสมมุติฐาน
  3. ทำการทดลอง
  4. สังเกตขณะทดลอง
  5. รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
  6. ตรวจสอบข้อมูล
  7. สรุปผลการทดลอง