ประชาธิปไตยในชุมชน

  Contact

  งานการศึกษาต่อเนื่อง  

วันที่15 ธันวาคม 2553 จัดอบรมโครงการการอบรมวิทยากรแกนนำเผยแพร่จิตสำนึกประชาธิปไตยสู่ความเป็นพลเมืองดี ณ ตำบลเจ้าเสด็จ มีผู้เข้าร่วมโครงการมากส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ได้มีการจัดอบรมผู้นำชุมชนและประชาชน จัดกิจกรรม พร้อมมี   พระมหาสุชีพ สุชีโว วัดเจ้าเจ็ดใน  มาให้ความรู้ธรรมของประชาชนในการปกครองประชาธิปไตยเพื่อการอยู่ร่วมกับในสังคมอย่างมีความสุข

 

ภาพกิจกรรม

 

ลงทะเบียนเข้าอบรม

 

 

แจกเอกสารประกอบการอบรม

แจ้งจุดประสงค์โครงการให้ความรู้จิตสำนึกประชาธิปไตย

 

การสื่อสารกันอย่างสันติบทบาทหน้าที่ของผู้นำเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน

ผู้นำชุมชนมาให้ความรู้ประชาธิปไตยชาวบ้านการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

 

ผู้นำชุมชนมาเป็นผู้ให้ความรู้ประชาธิปไตย

การเคารพและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง

 

 

ผู้นำชุมชนมาให้ความรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติของประชาชน

 

    ให้ความรู้เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ดี

 

กิจกรรมเสวนาเรื่องประชาธิปไตย

 

 

พระมหาสุชีพ สุชีโว ให้ความรู้ธรรมในการอยู่ร่วมกัน

ในระบบประชาธิปไตยของประชาชน

 

  

 

 

 

ความเชื่อพื้นฐานและความแตกต่างของมนุษย์

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 414190, Created: , Updated, , License: CC Attribution Non Commercial Share Alike, Read: Click

Tags #ธรรมคุ้มครองโลก

Recent Posts 

Comments (0)