กระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

   สถานศึกษาที่มีคุณภาพจะมีรูปแบบกระบวนการบริหารจัดการศึกษา  เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศที่มีลักษณะเป็นระบบขั้นตอน สามารถวิเคราะห์  ควบคุม  กำกับ  ติดตาม ตรวจสอบได้ และประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนเป้นระบบ  ขั้นตอน สามารถนำผลมาเปรียบเทียบได้  จากผลการวิจัยประกอบด้วยปัจจัยหลัก  9  ประการ

1. การบริหาร - ผู้นำ

2. การบริหารคน

3. นโยบายและกลยุทธ์การบริหาร

4. การจัดการทรัพยากรในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

5. กระบวนการปฏิบัติงาน

6. ความพึงพอใจของครู

7. ความพึงพอใจของลูกค้า/ประชาชน

8. ผลกระทบต่อสังคม/ท้องถิ่น

9. ผลลัพท์จากการบริหารจัดการ