JOB DESCRIPTION

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คำพูด (J D) 

          J D คือคำย่อ ตามบุคคลากรในองค์การ หรือ ในหน่วยงานของท่านพูดให้ได้ยินหมายถึง job Description  หรือเรียกว่า ใบพรรณนางานของตำแหน่งงานนั้น 

        job Description  หมายถึง    เอกสารที่แสดงภาระหน้าที่ตำแหน่งงานดังกล่าว ต้องทำงานเกี่ยวกับอะไรบ้าง งานนั้นมีความสำคัญกับองค์การอย่างไรและสามารถเชื่อมโยงกับงานส่วนอื่นอย่างไรบ้าง คุณสมบัติของคนที่จะมาทำงาน ตำแหน่งงานดังกล่าวอยู่ในส่วนไหนขององค์การ  และคนที่จะมาทำงานตำแหน่งต้องมีคุณสมบัติอย่างไร  การจัดทำ JD ทั่วไปประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

 -   ตำแหน่งงานที่ทำ

-   ผู้บังคับบัญชาโดยตรงตามสายงาน

-   ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงตามสายงาน

-   หัวข้องานหลัก

     ภาพรวม ของ Job Description

            หน้าที่หลักของงาน

            ตำแหน่งงานนั้นรับผิดชอบอะไร

            องค์การคาดหวังอะไรจากตำแหน่งนั้น

            ตำแหน่งนี้อยู่ส่วนไหนของโครงสร้าง องค์การ

            ความรับผิดชอบต่อองค์การมากน้อยเพียงไร

            คุณสมบัติแบบไหนจะทำงานได้ตำแหน่งนี้

            

           

 

 

                            

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ความเห็น (0)