ทำขวัญนาค 12 (ทำขวัญนาคหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล)

การทำขวัญนาคหมู่ในครั้งนี้ มีจำนวน 184 รูป เป็นความภาคภูมิใจเป็นที่สุดครั้งหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่

ทำขวัญนาค 12

(ทำขวัญนาคหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล)

โดย ชำเลือง มณีวงษ์

ผู้มีผลงานดีเด่น รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ปี 2547

          เนื่องในวโรกาสที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยในปีนี้ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2553 (วันพ่อแห่งชาติ) หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะวัดที่เป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติธรรมได้จัดกิจกรรมบรรพชาและอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลายสถานที่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการรวมพลังของคนไทยทั้งชาติในการกระทำความดีถวายแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
          ผมได้รับการติดต่อจากท่านคณะกรรมการจัดงานบรรพชา-อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2553 ที่วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ ในการประกอบพิธีทำขวัญนาคที่อาคารฐานพระนาคปรก 9 เศียร (ในวันจริงได้เปลี่ยนสถานที่เป็นศาลาวัดอ้อน้อยแทน)
          หลวงปู่พุทธะอิสระ ท่านเป็นพระที่มีเมตตา ยามเช้ารับอรุณ ผมมีโอกาสได้รับฟังธรรมของท่านผ่านทางสถานรีโทรทัศน์บ่อยครั้ง หลวงปู่จัดให้มีโครงการมากมาย เช่น โครงการขนคนพบธรรม จัดบริการรถไปวัดอ้อน้อย 5 เส้นทาง โครงการขยับกายสบายชีวีด้วยวิถีพุทธในวันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 3 ของทุกเดือน โครงการจัดแสดงธรรมเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนั้นที่วัดอ้อน้อยยังมีสมุนไพร (สกัดจากธรรมชาติแท้ ๆ)รักษาผู้ป่วยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นตะวันออก (ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสูตรหลวงปู่)
          ผมมีโอกาสไปสัมผัสศูนย์รวมธรรมชาติที่อบอุ่นภายในวัดอ้อน้อย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ในฐานะของผู้ประกอบพิธีทำขวัญนาคให้กับการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ จำนวน 184 รูปตั้งแต่เวลา 16.45-20.15 น. (3 ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณ) ผมใช้เวลาช่วงก่อนและหลังจากการปฏิบัติหน้าที่เที่ยวชมบริเวณของวัด ชมธรรมชาติ อาคารสถานที่ที่ได้รับการออกแบบก่อสร้างเป็นถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนาด้วยจิตศรัทธาของประชาชน และในขณะนี้ทางวัดกำลังดำเนินการหล่อเศียรพระมหาพุทธพิมพ์ พระนาคปรก 9 เศียร “ปกเกล้า ปกแผ่นดิน” ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นการทำบุญใหญ่ให้กับแผ่นดิน
          ย้อนกลับมาที่งานบรรพชา-อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล ที่วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) โครงการนี้ได้รับผู้ที่มีจิตศรัทธาจำนวน 184 คนเข้าร่วมในโครงการ โดยมีการดำเนินกิจกรรม โดยย่อ ดังนี้
         วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553      ปิดรับสมัคร
         วันที่ 19 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2553 เข้าพิจารณาความประพฤติและซ้อมขานนาค  
         วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553        ปลงผมนาค พิธีอาบน้ำนาค พิธีทำขวัญนาค
                                                         เทศน์สอนนาค โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
         วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2553        พิธีบรรพชาหมู่จำนวน 184 รูป
         วันอาทิตย์ 5 ธันวาคม2553       หล่อเศียรพระมหาพุทธพิมพ์พระนาคปรก 9 เศียร
                                                         ตรวจรักษาโรค/อบรมวิถีจิต โดยคณะสงฆ์
                                                         พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร/การแสดงพลุ
                                                         พิธีแจกมหาทาน 884 ครอบครัว
         วันที่ 6 ธันวาคม 2553               พระภิกษุ-สามเณรออกธุดงค์ไปยังสถานศูนย์   
                                                          ธรรมชาติบำบัด ทองผาภูมิ
         วันที่ 10–12 ธันวาคม 2553       คณะฆราวาสเข้าอบรมวิชาปราณโอสถ
                                                          ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดทองผาภูมิ
         วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2553 พระภิกษุ-สามเณรเดินทางกลับสู่วัดอ้อน้อย
         วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2553      พิธีมอบวุฒิบัตร
         วันอาทิตย์ที่19 ธันวาคม 2553   ปัจฉิมโอวาทและพิธีลาสิกขา เดินทางกลับ
         ผมเดินทางไปถึงวัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) วันที่ 3 ธันวาคม 2553 เวลาประมาณ 16.45 น. ผู้ติดต่อประสานงานคือ คุณทรงพรรณ ซึ่งเป็นคณะกรรมการในโครงการนี้พร้อมด้วยคณะทำงานมาให้การต้อนรับและให้ความสะดวกตลอดเวลา จัดอาหารเย็นเอาไว้รอท่า (แต่ไม่ได้รับประทานเพราะต้องเร่งให้ตรงเวลา) คุณทรงพรรณนำเอาน้ำดื่มสมุนไพรของหลวงปู่มาให้ผมดื่ม 1 ขวด ผมได้น้ำดื่มขวดนั้นของหลวงปู่ดื่มชื่นใจตลอดที่นั่งทำขวัญนาค เราใช้เวลาในการจัดเตรียมสิ่งของอุปกรณ์เครื่องเสียงและสิ่งของประกอบพิธี ประมาณ 30 นาที ไปเสียเวลาที่เครื่องเสียงเล็กน้อยถึงกระนั้นก็ยังมีข้อบกพร่องที่ไม่ได้เชื่อมต่อสายไมโครโฟนไปออกเครื่องกลางของทางวัดทำให้ต้องมาต่อสายเสียงออกไปในระหว่างที่กำลังทำพิธี
       

         

         

         เวลาประมาณ 17.15 น. นาคหมู่ทั้งหมด 184 รูปเข้านั่งยังสถนที่ทำขวัญนาค โดยมีพระพี่เลี้ยงจัดให้นั่งอย่างเป็นระเบียบ มีนาคเอกนั่งอยู่ตอนหน้า มองไปที่หลักบายศรี เป็นบายศรี 7 ชั้น จัดทำด้วยดอกไม้สดและเย็บแบบอย่างประณีตสวยงาม มีพานใส่เครื่องกระยาบวช 2 ชุด สำหรับนาคที่จะบรรพชา และอุปสมบท พานไหว้ครูมีขนาดใหญ่มากแต่มีเครื่องบูชาครูครบถ้วน แว่นเวียนเทียนจัดเอาไว้ 12 แว่น มีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมากเต็มศาลาที่เป็นสถานที่จัดงาน วงดนตรีแตรวง “คณะขวัญใจมดแดง” จากบ้านโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมบรรเลง
         เวลา 18.00 น. เริ่มพิธีทำขวัญนาคหมู่บรรพชา-อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผมกล่าวนำนาคหมู่กราบพระพร้อมกันแล้วให้นาคนั่งหันหน้ามาทางหลักบายศรีที่ทำพิธี การทำขวัญนาคเริ่มต้น
         - เชิญเทวา บูชาครู เคารพคุณพระศาสดา เพลงปลอบใจ
         - ที่มาของคนหรือกำเนิดคนโดยย่อ (ระลึกถึงผู้ที่มีพระคุณ)
         - แหล่สอนนาค แหล่วันพ่อของแผ่นดิน บุญกุศลที่ได้กระทำความดีถวาย
         - นาคลา เชิญขวัญ เวียนเทียน เบิกบายศรี
       

        

         

        

        

         ตอนที่หมอเรียกขวัญนาค บิดา-มารดาและญาติของนาคได้เข้ามานั่งคู่กันและเอามือลูบหลังให้นาค บางคนซึ้งใจในผลบุญที่ได้กระทำถึงกับน้ำตาไหลก็มี พิธีทำขวัญนาคเสร็จสมบูรณ์เมื่อเวลา 19.45 น. ผมเข้าไปกราบหลวงปู่พุทธะอิสระที่โซฟาด้านหน้า หลวงปู่พูดกับผมว่า “กินข้าวแล้วหรือยัง พาเด็ก ๆ ไปกินข้าวกันเสียก่อนนะ”ต่อจากนั้น เวลาประมาณ 20.00 น. หลวงปู่พุทธะอิสระแสดงธรรม (เทศน์สอนนาค) ประชาชนจำนวนมากมาร่วมงานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ ศาลาวัดอ้อน้อย เนื่องในวันพ่อของแผ่นดิน ประจำปี 2553 บรรยากาศงานอบอุ่น ผมได้รับฟังเทศนาของหลวงปู่จนถึงเวลา 20.30 น. เดินทางกลับสุพรรณบุรี

               

                    

                    

                    

         กลิ่นไอแห่งรสพระธรรมที่ผมได้ไปพบเห็น ได้ไปร่วมในพิธีทำขวัญนาคหมู่เนื่องในโอกาสสำคัญของชาติ ณ สถานที่เป็นศูนย์แห่งธรรม มีศาสนสถานที่เหมาะสมสวยงามแห่งหนึ่งของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตลอดชีวิตและการปฏิบัติงานในบทบาทของหมอทำขวัญ ผมได้รับเชิญไปประกอบพิธีในหลายสถานที่ หลายจังหวัดมาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี มีทั้งบนศาลาวัด หน้าโรงภาพยนตร์ ภายในเต้นขนาดใหญ่ บนอาคารบ้านเรือน บนเวทีที่มีการแสดง ส่วนมากจะไปทำขวัญนาค 1-2 รูปเท่านั้น สำหรับการทำขวัญนาคหมู่ในครั้งนี้ มีจำนวน 184 รูป เป็นความภาคภูมิใจเป็นที่สุดครั้งหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่ ที่วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
         ขอกราบนมัสการหลวงปู่พุทธะอิสระ มาด้วยความเคารพอย่างสูง และขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการวัดอ้อน้อยทุกท่านที่ให้การดูและบริการอย่างดียิ่งครับ

 

       ติดตามอ่าน GotoKnow.org (Blog to Book) บล็อก "ทำขวัญนาค" 50 ตอน ได้ที่เว็บ Partal in THailand : http://portal.in.th/kwannak/pages/13087/  (11 ธ.ค. 2553)
ติดตาม ตอนที่ 13 (ทำหมอขวัญนาคหมู่เป็นมหากุศล)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทำขวัญนาคความเห็น (2)

อุไร พึ่งหลวง
IP: xxx.27.101.214
เขียนเมื่อ 

ขอร่วมโมทนาบุญด้วยคะ

เขียนเมื่อ 

"พลอยยินดีด้วยเช่นกัน" ครับ

หมายเลขบันทึก

412385

เขียน

07 Dec 2010 @ 11:27
()

แก้ไข

22 Jun 2012 @ 13:28
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก