ครูต้องเป็นผู้รู้ถึงเทคนิควิธีในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำมาเป็นสื่อที่มีศักยภาพให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้มีโอกาสค้นหาข้อมูลต่อไปอย่างเต็มที่สูงสุด