รุไบยาต : วารสารวิชาการด้านเอเชียศึกษา (Rubaiyat : Thai Journal of Asian Studies)

รุไบยาต : วารสารวิชาการด้านเอเชียศึกษา  (Rubaiyat : Thai Journal of Asian Studies)

ก่อตั้งและดำเนินการโดยหน่วยวิจัยภูมิภาคศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เป็นวารสาร Peer Review เป็นวารสารในลักษณะสหศาสตร์และหลากหลายแขนงวิชา ทั้งทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในสาขาเอเชียศึกษา ภายใต้คำนิยามต่อ “เอเชีย” ในความหมายอย่างกว้าง ครอบคลุมพื้นที่จากเอเชียตะวันตก (ตะวันออกกลาง)   เอเชียกลาง  เอเชียใต้ เอเชียตะวันออก-เฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก  โดยนำเสนอบทความในรูปแบบของบทความทางวิชาการ  บทความแปล ปริทัศน์หนังสือ  เป็นต้น

 

  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2553)
  
    http://rubaiyat.wu.ac.th/home.html
  
  
  รุไบยาต ฉบับพิเศษ

ชื่อวารสาร

รุไบยาต : วารสารวิชาการด้านเอเชียศึกษา

(Rubaiyat : Thai Journal of Asian Studies)

ISSN

1906-9979

กำหนดออก

ปีละ 2 ฉบับ

URL

http://rubaiyat.wu.ac.th/home.html

เจ้าของ

วิจัยภูมิภาคศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161

  ......รวบรวมข้อมูลโดย  กฤษณา  เสตพงศ์........

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resourcesความเห็น (1)