หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

"หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

จากบันทึกที่ผู้เขียนได้เขียนเกี่ยวกับ เรื่อง "พนักงานราชการ" ทำให้ทราบถึงความต้องการของการได้รับสิทธิต่าง ๆ ในการดำรงชีพแตกต่างกัน ของคำว่า "ข้าราชการ" "ลูกจ้างประจำ" "พนักงานราชการ" และ "พนักงานมหาวิทยาลัย" ตลอดจนรวมถึง "ลูกจ้างชั่วคราว"...ซึ่งทำให้เห็นถึงความแตกต่างในการดำรงชีพและความต้องการที่มีความแตกต่างกัน...ผู้เขียนจึงต้องการอัญเชิญ ..."พระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง" ที่พระองค์ท่านได้ให้ความหมายไว้สำหรับการดำรงชีวิต เพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคม ดังนี้...

ในกระแสพระราชดำรัส เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง" ได้แฝงด้วย

ข้อคิดดี ๆ ที่ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิตได้อย่าง

มีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด...

ทางสายกลาง จะมีหลัก 3 หลัก ได้แก่ หลักพอประมาณ

หลักมีเหตุผลและหลักมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ซึ่งทั้ง 3 หลักนี้

ถ้าสังเกตดี ๆ จะเป็นหลักที่มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งคนเราสามารถ

นำไปบูรณาการในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณค่า

สำหรับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...จะใช้เป็นปรัชญาที่ชี้แนะ

แนวทางในการดำรงชีวิตและปฏิบัติตนจากเดิมที่เราเป็นคนไทย

อยู่ในสังคมไทย...และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและ

เป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

เรียกว่า "เป็นการพัฒนาตัวเราอย่างมีความมั่นคงและยั่งยืน"...

ซึ่งเป็นการพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต นั่นเอง...

เมื่อเราเปิดใจยอมรับแล้วก็เท่ากับว่าเรามีภูมิคุ้มกันในการพร้อมรับ

ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา...

ท่านผู้อ่าน...ได้แนวคิดในเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง" หรือไม่?...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวางแผนชีวิตความเห็น (5)

ครอบครัวใดใช้หลัก ....พอเพียง ....ครวบครัวมีความสุข ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...พี่กานดา...Ico32...

  • ขอบคุณค่ะ
  • สุขสันต์วันลอยกระทงนะค่ะ...
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

  • เราอยู่แบบพอเพียงทำกระทงใช้เองเนาะ
  • ไปลอยกระทงกันเถอะค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...คุณยาย...Ico32...

  • ดีค่ะ...ยิ่งใช้วัสดุจากใบตอง ยิ่งดีค่ะ
  • สุขสันต์วันลอยกระทงค่ะ...
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับบทความ เศรษฐกิจพอเพียง บทความนี้มากครับ