"การรับเงินประจำตำแหน่งใหม่ของข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา"

 

การรับเงินประจำตำแหน่ง

ประเภทวิชาการ  :

ตำแหน่งศาสตราจารย์          15,600  บาท

                                              13,000  บาท

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์      9,900  บาท

                                                 5,600  บาท

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   5,600  บาท

                                                 3,500  บาท

หมายเหตุ  :

              1. ยังคงได้รับเงินประจำตำแหน่ง ศาสตราจารย์ เหมือนเดิม

              2. การรับเงินประจำตำแหน่งของ ศาสตราจารย์  15,600  ต้องผ่านการประเมิน

              3. ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะใช้ฐานเงินเดือน 18,910 บาท  สำหรับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จะใช้ฐานเงินเดือน 23,230 บาท

ประเภทผู้บริหาร  :

ตำแหน่ง ผอ. สนง.อธิการบดี/วิทยาเขต    10,000  บาท

ตำแหน่ง ผอ.กอง/ เลขานุการคณะ              5,600  บาท

หมายเหตุ  :

              1. ผอ.สนง.อธิการบดี/วิทยาเขต ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท (ซี 8) ยังคงได้รับตามเดิม

              2. ผอ.กอง/เลขานุการคณะ ที่ยังไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งก็ยังคงไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งต่อไป

               3. ทั้ง 1 และ 2 (ยกเว้น ผอ.กอง) ต้องมีคุณสมบัติและผ่านการประเมินก่อน จึงจะได้รับตามอัตราที่ระบุไว้

               กรณีที่แต่งตั้งในการดำรงตำแหน่ง ผอ.กอง ระดับ 7 ถ้าจะได้รับเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท ต้องมีประสบการณ์ในการเป็น ผอ.กอง มาแล้วเป็นเวลา 1 ปี  สำหรับ เลขานุการคณะ 7,8 ต้องมีการผ่านการประเมิน จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

ประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ :

ตำแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ       13,000 บาท

ตำแหน่งเชี่ยวชาญ                   9,900  บาท

ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ       5,600  บาท

ตำแหน่งชำนาญการ                3,500  บาท

หมายเหตุ  :

              1. ผู้ที่ปรับเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษหรือชำนาญการได้รับเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะเท่านั้น

              2. ผู้ที่ปรับเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการที่เป็นวิชาชีพเฉพาะและยังไม่เคยได้รับเงินประจำตำแหน่ง จะได้รับเมื่อมีคุณสมบัติและผ่านการประเมิน

              3. ผู้ที่ปรับเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษที่มิใช่วิชาชีพเฉพาะ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 3,500 บาทเหมือนเดิม

 

***ในช่วงของการปรับเปลี่ยนเงินประจำตำแหน่ง

จะไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ***...ต้องมีการประเมิน,ประสบการณ์

เดิมปฏิบัติอย่างไร  ใหม่ก็ปฏิบัติเช่นนั้น...