"การรับเงินประจำตำแหน่งใหม่ของข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา"

การรับเงินประจำตำแหน่ง

ประเภทวิชาการ :

ตำแหน่งศาสตราจารย์ 15,600 บาท

13,000 บาท

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 9,900 บาท

5,600 บาท

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5,600 บาท

3,500 บาท

หมายเหตุ :

1. ยังคงได้รับเงินประจำตำแหน่ง ศาสตราจารย์ เหมือนเดิม

2. การรับเงินประจำตำแหน่งของ ศาสตราจารย์ 15,600 ต้องผ่านการประเมิน

3. ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะใช้ฐานเงินเดือน 18,910 บาท สำหรับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จะใช้ฐานเงินเดือน 23,230 บาท

ประเภทผู้บริหาร :

ตำแหน่ง ผอ. สนง.อธิการบดี/วิทยาเขต 10,000 บาท

ตำแหน่ง ผอ.กอง/ เลขานุการคณะ 5,600 บาท

หมายเหตุ :

1. ผอ.สนง.อธิการบดี/วิทยาเขต ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท (ซี 8) ยังคงได้รับตามเดิม

2. ผอ.กอง/เลขานุการคณะ ที่ยังไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งก็ยังคงไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งต่อไป

3. ทั้ง 1 และ 2 (ยกเว้น ผอ.กอง) ต้องมีคุณสมบัติและผ่านการประเมินก่อน จึงจะได้รับตามอัตราที่ระบุไว้

กรณีที่แต่งตั้งในการดำรงตำแหน่ง ผอ.กอง ระดับ 7 ถ้าจะได้รับเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท ต้องมีประสบการณ์ในการเป็น ผอ.กอง มาแล้วเป็นเวลา 1 ปี สำหรับ เลขานุการคณะ 7,8 ต้องมีการผ่านการประเมิน จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

ประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ :

ตำแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000 บาท

ตำแหน่งเชี่ยวชาญ 9,900 บาท

ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท

ตำแหน่งชำนาญการ 3,500 บาท

หมายเหตุ :

1. ผู้ที่ปรับเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษหรือชำนาญการได้รับเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะเท่านั้น

2. ผู้ที่ปรับเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการที่เป็นวิชาชีพเฉพาะและยังไม่เคยได้รับเงินประจำตำแหน่ง จะได้รับเมื่อมีคุณสมบัติและผ่านการประเมิน

3. ผู้ที่ปรับเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษที่มิใช่วิชาชีพเฉพาะ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 3,500 บาทเหมือนเดิม

***ในช่วงของการปรับเปลี่ยนเงินประจำตำแหน่ง

จะไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ***...ต้องมีการประเมิน,ประสบการณ์

เดิมปฏิบัติอย่างไร ใหม่ก็ปฏิบัติเช่นนั้น...