ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า เภสัชกรยุคใหม่นี้ ไม่ได้มีหน้าที่จ่ายยาตามที่แพทย์สั่งเท่านั้น แต่บทบาทหน้าที่ของเภสัชกรเปลี่ยนแปลงไปในทางลึก มีส่วนช่วยส่งเสริมคุณภาพในกระบวนการรักษาให้เกิดกับผู้ป่วย และจะต้องให้ความสำคัญและสนใจต่อผลลัพธ์ของการให้บริการและการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในภาพรวม โดยความร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ  อาจเรียกสั้นๆ ว่า  การบริบาลเภสัชกรรมดังนั้น  สถานที่จัดการศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเภสัชกร จึงจำเป็นจะต้องสร้างกระบวนการที่จะเสริมสมรรถนะด้านองค์ความรู้ทางปัญญา  และทักษะความแม่นยำ ต่อเนื่องเชื่อมโยงในกระบวนการรักษา  รวมถึงประสบการณ์ในการเผชิญกับปัญหา รวมถึงการ บูรณาการความรู้  กับความจริง  ในการกระบวนการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ   หลักสูตรคณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ระดับปริญญาตรี สาขาบริบาลเภสัชกรรม   จึงสามารถสนับสนุนบทบาทใหม่ของอาชีพเภสัชกร  ซึ่งนิสิตต้องใช้เวลาเรียน  6  ปี  ได้ดีกรีปริญญาตรี แต่ก็ได้เงินเดือนมากกว่า หลักสูตร 5 ปี  สามารถตอบสนองหน่วยงานที่ต้องการบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทางคลินิกได้  การเรียนก็มีวิชาให้นิสิตฝึกงานเรื่อยๆ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 จนกระทั่งชั้นปีที่ 6 นี่ฝึกกันทั้งปีเลย เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ