ได้มีโอกาสอ่านหนังสือ     ชีวจิต  ซึ่งเขียนโดยคุณสุทธิชัย  หยุ่น  จึงได้ทราบว่าประเทศไทยเรามีโครงการ  "โตไปไม่โกง"  ด้วย  ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของกรุงเทพมหานคร  ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม (นิด้า)  และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

     ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันปัญหาทุจริตให้เด็กได้เรียนรู้ตั้งแต่อนุบาล  -  ประถมศึกษาปีที่  ๓  เพื่อนำมาใช้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครก่อน

     มีการอบรมครูโดยมีเนื้อหาหลักสูตรครอบคุลมความดี  ๕  ประการ  คือ

     ๑.  ความซื่อสัตย์สุจริต

     ๒.  การมีจิตสาธารณะ

     ๓.  ความเป็นธรรมทางสังคม

     ๔.  กระทำอย่างรับผิดชอบ

     ๕.  เป็นอยู่อย่างพอเพียง

     ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่ปลูกฝังให้กับเด็ก  ๆ  เพราะไม้แก่ก็ถือว่าดัดยากเสียแล้ว  แถมประเทศไทยก็ยังติดอันดับการทุจริตคอรัปชั่นกับเขาด้วย  ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อประเทศไทยของเราค่ะ

     ขอขอบคุณที่มาจากหนังสือชีวจิต  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ และ  http://growinggood.ord/project/