โครงการกระชับพื้นที่ พี่เยี่ยมน้อง

กลยุทธ์ที่1       จัดระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยและพึงพอใจ

KRA 3            ระดับความสำเร็จในการรับส่งต่อและการดูแลต่อเนื่องในโรคสำคัญและป้องกันได้

ผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ประสานงานรับส่งต่อ งานบริการสุขภาพชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

 

หลักการและเหตุผล

 

การดำเนินงานระบบบริการด้านสุขภาพได้พัฒนาการ  มาตั้งแต่ในอดีต  จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากสถานบริการสาธารณสุขแต่ละแห่ง  มีระดับขีดความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยแตกต่างกัน ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ  และตติยภูมิ เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้รับบริการที่ใช้บริการสถานบริการสาธารณสุขตามพื้นที่ได้รับบริการอย่างเหมาะสมมีคุณภาพใกล้เคียงกัน  ตามสภาพความรุนแรงและความซับซ้อนของการเจ็บป่วย  กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ดำเนินโครงการระบบส่งต่อผู้ป่วยในประเทศไทยขึ้น  แต่การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานบริการสาธารณสุข ที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาภาระงานและความขัดแย้ง  ขาดการประสานงาน  การช่วยเหลือและความเข้าใจกัน  ผู้ป่วยขาดความเข้าใจในการใช้บริการใกล้บ้านและการส่งต่อ  ดังนั้นจึงต้องการ การพัฒนาโครงสร้างการส่งต่อ  ตั้งแต่ระดับเขต  จังหวัด และสถานบริการสาธารณสุข  ให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างสถานบริการ  ซึ่งจะเอื้ออำนวยต่อการบริการผู้ป่วยและผู้รับบริการอย่างเหมาะสม  โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว          จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการ รับส่งต่อผู้ป่วยเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อลดปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการที่ดีสำหรับประชาชน  ส่งผลให้ประชาชนได้รับการรักษาที่ดี หลังจากดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2552 พบปัญหาจากการดำเนินการของศูนย์ประสานงานศูนย์ส่งต่อมีดังนี้

 

  1. ความไม่พร้อมในด้านศักยภาพหรือขีดความสามารถของสถานพยาบาลขนาดเล็กทำให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าและการส่งกลับเพื่อการดูแลต่อเนื่อง
  2. โรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายขาดแคลนแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาที่จำเป็น
  3. 3.      เกิดความไม่เข้าใจ ระหว่างหน่วยงานบริการที่รับส่งผู้ป่วย เกิดปัญหาระหว่างผู้ให้บริการ
  4. โรงพยาบาลแม่ข่ายจัดประชุมวิชาการแต่ละครั้ง แพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดภาระกิจไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้

 

     ศูนย์ประสานงานรับส่งต่อผู้ป่วย งานบริการสุขภาพชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และทีมงานสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว เพื่อพัฒนาระบบบริการอย่างไร้รอยต่อเชื่อมโยง         จึงได้ดำเนินโครงการกระชับพื้นที่ พี่เยี่ยมน้อง  เพื่อลดปัญหาร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการที่ดีสำหรับประชาชน  สร้างสัมพันธภาพที่ดีเชื่อมโยงอย่างเป็นเครือข่าย  สร้างความสมานฉันท์ สามัคคี ส่งผลให้ประชาชนได้รับการรักษาที่ดีในที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 3นครา: การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิความเห็น (0)