ผมมีความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน ที่ได้นำกระบวนการวิจัย PAR มาปรับใช้ในกระบวนการส่งเสริมการเกษตร  วันนี้เป็นภาพกิจกรรมของกลุ่มฯบ้านหนองกอง ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร  เป็นทีมนักวิจัยที่ได้ดำเนินการปฏิบัติตามแผนวิจัยที่ได้กำหนดไว้ 

                

 
ภาพการไปศึกษาดูงานจากคุณผดุง ที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

 

          หลังการไปศึกษาดูงานที่จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน แล้ว    (ลิงค์อ่าน)   ก็ได้มาวางแผนและร่วมกันทำการนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ทันที่ ในวันที่ 20 มิถุนายน กลุ่มก็ได้ลงมือปฏิบัติ   แต่ได้คิดต่อเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติ(สร้างองค์ความรู้ใหม่) แบ่งการทดสอบเพื่อการเรียนรู้ใว้ 3 วิธี คือ

  • แกะเมล็ดแล้วเพาะในกระถาง (ตามรูป)
  • ไม่แกะเมล็ดแล้วเพาะในกระถาง
  • แกะเมล็ดแล้วนำไปเพาะในแปลงนา

      ขณะนี้ข้าวมีอายุประมาณ 25 วัน และได้มีการจดบันทึกข้อมูลทั้งหมด ไว้เพื่อการเรียนรู้ของกลุ่มอย่างละเอียด ทั้งส่วนสูง การแตกกอ และการเจริญเติบโตโดยรวม ฯลฯ


กระถางการเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มบ้านหนองกอง

          ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการวิจัยเป็นอย่างไร จะได้นำมาเสนอเพื่อการ ลปรร.ในบันทึกต่อๆ ไปนะครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก