Contact

วัฒนธรรมอินเดีย : ทางชีวิต 5

  มนุษย์ได้รับน้ำอมฤตก็เพราะเหตุแห่งความรู้  

รุ่งเช้าของวันใหม่  รุ่นพี่ได้พาไปคณะศิลปศาสตร์  มุ่งตรงไปที่ภาควิชา

เป้าหมายแห่งการมาศึกษา และรายงานตัวลงทะเบียนเป็นนักศึกษา

เรียบร้อย  สังเหตุสภาพทั่วไป  ใน  B.H.U.  ตราประจำมหาวิทยาลัย

คือ  รูปเทพเทวีนาม  พระสรัสวดี  เป็นสัญลักษญ์ของความรอบรู้

มีมือทั้งสองกำลังดีดพิณและนั่งบนดอกบัวขาว  ในกรอบคำว่า

  โอม  ซึ่งเป็นคำมีความหมายถึงต้นกำเนิดของสรรพสิ่ง  ที่เหนือรูป

มีศัพท์เป็นภาษาสันสกฤต  แปลว่า  มนุษย์ได้รับน้ำอมฤตก็เพราะ

เหตุแห่งความรู้    ผู้ที่คิดตั้งมหาวิทยาลัยนี้คือ  ท่านบัณฑิต 

มะดันโมหัน  มาลาวิยะ  ท่านเป็น  1   ในคณะที่เรียกร้องเอกราชคืน

จากอังกฤษ    และ  B.H.U.  ถูกสร้างขึ้นเมื่อ  4  ก.พ. 2459

มีเนื้อที่มากกว่า  3000  ไร่  เหตุผลที่เลือกเมือง  พาราณสี  ตั้ง

B.H.U.  เพราะ  ที่นี้เป็นหัวใจของชาวฮินดู  ปัจจุบันมี  14  คณะ

114  ภาควิชา  มีนักศึกษาทั่วโลกประมาณ  20000  คน

มีคณาจารย์  1800  ท่าน มีเจ้าหน้าที่คนงานประมาณ 5500 คน

มีหอพักนักศึกษามากกว่า  50  หอ  ในเทอมเดียวกันมีนักศึกษา

ไทยที่ลง ป. เอก  และขณะนี้จบกลับบ้านหมดแล้ว 3  ท่าน

คือ  พระเทพกวี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัย

มหามกุฎราชวิทยาลัย ,  ดร. สมหวัง  แก้วสุฟอง  สอนอยู่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,  และผมเองครับ    ทีนี้ผมเดินดูสภาพ

ตึกเรียน  ตามมุมห้องต่าง ๆมีสีแดงเปรอะเต็มไปหมด  อ้อ...

เขาเหล่านั้นอมหมาก  แต่เรียกว่า ปาน  ทุกคนประมาณ  80 %

ของชาวอินเดียนิยมอมปานแล้วถ่มลงตามซอกตึกและที่อื่น ๆ

ครับ     เหตุผลคือชาวอังกฤษที่ปกครองอินเดียเขาชอบความสะอาด 

ดังนั้น  เราชาวอินเดียจึงทำไม่สะอาดครับ

       การเดินทางเราก็ต้องระวังถ้าออกนอกเส้นทางถนนเพียง

แค่  1  เมตร  จะเหยียบระเบิด เดินขาเป๋เลยครับ  ฮา ๆ  ถามว่า

มันคืออะไรครับ  ฮา ๆ เอิก ๆ.

 

 

        พอก่อนสำหรับวันนี้ 

                                       ด้วยความปรารถนาดี  จาก...umi

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 40598, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ปรัชญาศาสนา

Recent Posts 

Comments (0)