การเขียนรายงานการวิจัย

Mr.CHOBTRONG
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การเขียนรายงานการวิจัย
การเขียนรายงานการวิจัย                         สถาบันวิจัยและพัฒนา             เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานกองทุนสนับสุนนการวิจัย มาบรรยายเรื่องการเขียนรายงานการวิจัย โดยมีนักวิจัยเข้าฟังเป็นจำนวนมาก และได้แสดงความชื่นชมว่าบรรยายได้ตรงกับความต้องการของนักวิจัย            การบรรยายครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิที่ดูแลงานวิจัย และสถาบันวิจัยและพัฒนาก็ได้ประโยชน์ด้วย เพราะถ้าหากนักวิจัย เข้าใจกระบวนการเขียนรายงานการวิจัยอย่างชัดเจน นักวิจัยก็สามารถตรวจสอบคุณภาพงานด้วยตนเองได้ ผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้ลดภาระในการให้ข้อเสนอแนะไปได้มาก            อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะเป็นการแสดงพื้นฐานของการวิจัย   ในการกำหนดชื่อเรื่องและกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกันทุกขั้นตอน แต่ก็เป็นพื้นฐานสำคัญที่นักวิจัยพลาดไม่ได้ ถ้าพลาดขั้นตอนนี้ก็จะทำให้คำตอบจากการวิจัยไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ และจะเสียเวลากับการแก้ไขหลายขั้นตอนจนเกิดความท้อแท้ได้  ขั้นตอนนี้จึงสำคัญมากสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ และรุ่นเก่าที่ต้องการตรวจสอบงานวิจัยของตนเอง             การเขียนรายงานการวิจัย เป็นขั้นตอนหลังสุดในการดำเนินงาน    จึงมีความจำเป็นต้องทำให้ถูกต้องตั้งแต่ระดับของการเขียนเค้าโครงการวิจัย หากเขียนเค้าโครงการวิจัยไม่เป็นเอกภาพ           ก็จะทำให้การเขียนรายงานการวิจัยทำได้ยากด้วย ดังนั้น การเสนอเค้าโครงการวิจัยจึงเป็นหัวใจของการเขียนรายงานการวิจัย หลักที่วิทยากรได้นำเสนอคือ ความเป็นเอกภาพของโครงการวิจัย ตั้งแต่   ชื่อเรื่องสามารถบอกกิจกรรมได้ วัตถุประสงค์ต้องชัดเจนว่าต้องการคำตอบอะไร คำถามการวิจัยก็ต้องถอดแบบมาจากวัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับก็ต้องมาจากความต้องการในวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน การเขียนกรอบแนวคิดก็ต้องคัดเลือกตัวแปรมาจากวัตถุประสงค์ และตัวแปรก็สามารถแสดงให้เห็นการค้นหาเอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ และเขียนงบประมาณก็ต้องสอดคล้องกับกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ หากทำเช่นนี้ได้ งานวิจัยก็จะเป็นเอกภาพ ไม่มีการแยกส่วนออกจากกัน เมื่อนำมาเขียนรายงานการวิจัยก็กลายเป็นเรื่องง่าย  และยากที่ใครจะหาช่องตำหนิได้             ทั้งหมดนี้เป็นแต่เพียงเรื่องเล่าย่อ ๆ ในที่ประชุมหากท่านใดสนใจเอกสารการประชุมอย่างละเอียดก็สามารถติดต่อขอรับได้จากสถาบันวิจัยและพัฒนา และหวังว่าเครื่องมือดังกล่าวจะทำให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัย พัฒนาทักษะการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สฏ.ความเห็น (0)