กศน.ถ้ำพรรณรา ร่วมกับอำเภอถ้ำพรรณรา จัดกิจกรรมโรงเรียนแก้จน โดยการให้ความรู้ และศึกษาดูงาน ผลจากการประเมินพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความประทับใจมาก และอยากจะให้จัดกิจกรรมเช่นนี้อีก