ข้อควรรู้เรื่องมาตรฐานแรงงาน 1. มาตรฐานแรงงานคืออะไร? * มาตรฐานแรงงาน คือ กฎเกณฑ์ การปฏิบัติ การใช้แรงงาน เกี่ยวกับสภาพการจ้าง และสภาพการ ทำงาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทำงาน 2. ทำไมต้องมีมาตรฐานแรงงาน? * เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียม เสมอภาค ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ที่ดี และขวัญกำลังใจในการทำงาน 3. มาตรฐานแรงงานแบ่งเป็นกี่ประเภท? * แบ่งเป็น 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้