ในช่วงหนึ่ง ข้าพเจ้าได้มีโอกาสจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กในช่วงชั้นที่ 1 ( ป. 1-3 )  เกี่ยวกับ คำพุทธสุภาษิต ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายหรือทำให้เด็กเข้าใจและเห็นภาพของพุทธสุภาษิตอย่างชัดเจน    จึงได้มาคิดกับกลุ่มเพื่อนว่าทำอย่างไรเด็กจึงจะเห็นภาพและเข้าใจคำดังกล่าวจนได้ข้อสรุปว่าน่าจะ ผลิตสื่อที่ให้เด็กเห็นภาพประกอบคำพุทธสุภาษิตแต่ละประโยค   จากนั้นจึงได้เริ่มผลิตสื่อโดยใช้กระดาษแข็ง วาดภาพพุทธสุภาษิต พร้อมทั้ง   ระบายสีอย่างสวยงาม โดย ด้านหลังของภาพใช้เส้นเอ็นที่ทำเบ็ดตกปลา มาผูกภาพกับบางส่วน ของภาพที่ต้องการให้เคลื่อนไหว เช่น  แขน  ขา

           เมื่อนำไปใช้สอนเด็ก ปรากฎว่าเด็กสนใจ  สนุกสนาน  มีความเข้าใจและเห็นภาพของคำพุทธสุภาษิตนั้น ๆ เป็นอย่างดี เช่นให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว   หรือ พูดดีเป็นศรีแก่ปาก  พูดมากปากเป็นสี  เป็นต้น