นักบริหาร DOMINANT VS นักบริหาร RECESSIVE

ถ้าเรากำหนดให้มียีน(gene) กำกับความเป็นนักบริหาร ก็จะมียีนอยู่สองประเภท คือ ยีนนักบริหารเด่น(Dominant) และยีนนักบริหารด้อย(Recessive)
มีความแตก
ต่างระหว่างยีนเด่นและยีนด้อย ดังนี้ครับ
๑. นักบริหารเด่น ทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก นักบริหารด้อย ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
๒. นักบริหารเด่น ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย นักบริหารด้อย ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก
๓. นักบริหารเด่น ชอบรับฟังความเห็นของคนหลายคนมาประยุกต์ใช้ นักบริหารด้อย ชอบยึดความคิดเห็นของตนเป็นหลัก
๔. นักบริหารเด่น ชอบทำงานเป็นทีม นักบริหารด้อย ชอบทำงานคนเดียว
๕. นักบริหารเด่น ไว้ใจผู้อื่น มักมอบหมายภารกิจให้ผู้อื่นทำแทน นักบริหารด้อย ไม่ไว้ใจใคร มักทำงานด้วยตนเอง
๖. นักบริหารเด่น มองเห็นความสำคัญของผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่ามีความสำคัญในงาน นักบริหารด้อย ชอบทำให้ผู้อื่นเห็นความสำคัญของตน จะขาดเสียมิได้
ฯลฯ
แล้วท่านละ
มียีนแบบไหน Dominant หรือ Recessive
(อันนี้ไม่ใช่นิทานครับ แต่ก็ผ่านการดัดแปลงมานิดหน่อย)

[ ๙ ก.ย. ๒๕๔๕,๐๘:๕๘:๐๖ ]