ในการวิเคราะห์บทกลอนว่าดีแค่ไหน เราจะวัดโดยดูวรรณศิลป์ โดยที่ในวรรณศิลป์ จะมีสิ่งที่เรียกว่า โวหารภาพพจน์เป็นส่วนหนึ่งที่มาดูว่าบทกลอนมีคุณค่ามากแค่ไหน โดยโวหารต่างๆ มีดังนี้

อุปมา หรือในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า simile คือการเปรียบสิ่งหนึ่งให้เหมือนกับอีกสิ่งหนึ่ง โดยจะใช้คำเช่น เหมือน ราวกับ ประดุจ ดั่ง ดังว่า ฌฉก เพียง

อุปลักษณ์ หรือในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า metaphor คือการเปรียบสิ่งหนึ่งว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่ง โดยใช้คำว่า เป็นหรือ คือ

บุคคลวัต/บุคลธิษฐาน/บุคคลสมมุติ หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า personification คือการให้สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์แต่ทำอาการเหมือนมนุษย์

อธิพจน์