การพัฒนาการจัดการความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในการเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนในกิจกรรมต่างๆทีเด็กควรได้รับในแต่ละวันที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้สอดคล้องกับบริบทรอบๆชุมชน