เทคนิคการสอนแบบ ISW

ISW คือ การเน้นข้อมูลเชิงบวกและสร้างสรรค์ หรือให้ข้อเสนอแนะที่ไม่ทำร้ายความรู้สึก ทำให้เสียกำลังใจ

 

นางพรทิพย์  มีเพียร
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 5ขั้นตอน  

1.  ทักทาย/กล่าวนำ  (Bridge  In)

2.  แจ้งจุดประสงค์  (Objective)

3.  ทดสอบความรู้เดิม(Pre-test) 

4.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้(Instruction)

5.  ทดสอบหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้( Post-test)

 

ทักทาย/กล่าวนำ   ( Bridge  In )  

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  ลดช่องว่าง เตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ผู้สอน  ควรยิ้มแย้มแจ่มใส  ทักทาย  พูดคุยเป็นไปในทางบวกก่อนจะเข้าสู่การเรียนการสอน  เช่นสภาพภูมิอากาศ  ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง  เรื่องราวที่น่าสนใจ ฯลฯ

ข้อควรระวังคือครูควรเตรียมตัวมาก่อนจะสร้างความตื่นตัวให้กับผู้เรียนได้มากเพราะอยากจะทราบว่าวันนี้มีอะไร  แต่ไม่ควรใช้เวลามากเกินไป

 

แจ้งจุดประสงค์   ( Objective )

   วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการให้ข้อตกลง หรือเป็นการสัญญาว่าผู้เรียนจะได้เรียนรู้อะไร และมีความหมาย เกิดประโยชน์กับเขาอย่างไร ซึ่งจะเป็นการสร้างความกระหายใคร่รู้ให้กับผู้เรียน

 

ทดสอบความรู้เดิม( Pre-test

   วัตถุประสงค์  เพื่อจะได้ทราบว่าผู้เรียนมีพื้นฐานและมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอย่างไร   และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงภูมิรู้ที่มีอยู่ให้ผู้อื่นได้รู้  อย่างภาคภูมิใจในโอกาสที่เหมาะสม  เป็นบรรยากาศของการจัดการความรู้  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ครูจะได้เติมเต็มความรู้ที่ผู้เรียนยังไม่รู้

 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้( Instruction )

   ผู้สอนต้องศึกษาจุดประสงค์ให้ชัดเจนว่า ต้องการให้เกิดความรู้  ทักษะ  หรือเจตคติ   แล้วจึงมาวางแผนจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  และเนื้อหาสาระ   โดยเลือกจัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย  ชวนติดตาม  น่าสนใจ  ไม่น่าเบื่อ  เช่น  การสาธิต  กรณีศึกษา   เกม  การระดมสมอง  การแสดงบทบาทสมมุติ  การบรรยาย  การอภิปราย เป็นต้น

 

ทดสอบหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้( Post-test )

   เพื่อตรวจสอบว่า  สิ่งที่กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และแจ้งแก่ผู้เรียนนั้น บรรลุหรือไม่  หรือใครยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์  เพื่อผู้สอนจะได้ซ่อม  และเสริมให้กับผู้เรียนทีเรียนล้ำหน้าไปแล้ว อีกทั้งเพื่อทดสอบว่าผู้เรียนสามารถประยุกต์สิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่

กิจกรรม

ประชุมปฏิบัติการเสริมทักษะการสอน( ISW)    โดยสอนหน่วยเล็กๆ  3-5 นาที  โดยจัดกระบวนการเรียนรู้เป็น 5 ขั้นตอน  และเมื่อเสร็จสิ้นแต่ละครั้งเพื่อนสมาชิกในกลุ่มย่อยจะให้ข้อมูลป้อนกลับ ( Feedback )   โดยจะเน้นข้อมูลเชิงบวกและสร้างสรรค์  หรือให้ข้อเสนอแนะที่ไม่ทำร้ายความรู้สึก  ทำให้เสียกำลังใจ

1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

นางพรทิพย์  มีเพียร
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น

 

2.การจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน

l1.ทักทาย/กล่าวนำ (Bridge  In)

l2.แจ้งจุดประสงค์  (Objective)

l3.ทดสอบความรู้เดิม(Pre-test

 

3 . การจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน

l4.จัดกิจกรรมการเรียนรู้(Instruction)

l5.ทดสอบหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้(Post-test)

 

4. ทักทาย/กล่าวนำ( Bridge  In )

lวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้      ลดช่องว่าง เตรียมความพร้อม   ที่จะเรียนรู้

 

5.ทักทาย/กล่าวนำ(Bridge  In)

lผู้สอนควรยิ้มแย้มแจ่มใส  ทักทาย  พูดคุยเป็นไปในทางบวกก่อนจะเข้าสู่การเรียนการสอน เช่น สภาพอากาศ  ข่าวสาร เรื่องราวที่น่าสนใจ ฯลฯ

 

6.ทักทาย/กล่าวนำ( Bridge  In)

lข้อควรระวังคือครูควรเตรียมตัว มาก่อนจะสร้างความตื่นตัวให้กับผู้เรียนเพราะอยากจะทราบว่าวันนี้มีอะไรแต่ไม่ควรใช้เวลามากเกินไป

 

7.แจ้งจุดประสงค์ (Objective)

lวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการให้ข้อตกลง หรือเป็นการสัญญาว่าผู้เรียนจะได้เรียนรู้อะไร และมีความหมาย มีประโยชน์อย่างไร

 

8.แจ้งจุดประสงค์ ( Objective )

lการแจ้งจุดประสงค์จะเป็นการสร้างความกระหายใคร่รู้ให้กับผู้เรียน

 

9.ทดสอบความรู้เดิม ( Pre-test )

lวัตถุประสงค์  เพื่อจะได้ทราบว่าผู้เรียนมีพื้นฐานและมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอย่างไร

 

10.ทดสอบความรู้เดิม ( Pre-test )

lเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงภูมิรู้ที่มีอยู่ให้ผู้อื่นได้รู้    อย่างภาคภูมิใจในโอกาสที่  เหมาะสม

 

11.ทดสอบความรู้เดิม ( Pre-test )

lจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  โดยครูจะได้เติมเต็มความรู้ที่ผู้เรียนยังไม่รู้

 

12.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( Instruction )

lผู้สอนต้องศึกษาจุดประสงค์ให้ชัดเจนว่า ต้องการให้เกิดความรู้ ทักษะ หรือเจตคติ

 

13.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( Instruction )

lวางแผนจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระและผู้เรียน

 

14.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( Instruction )

lครูควรเลือกจัดกิจกรรมการสอน  ที่หลากหลาย น่าสนใจ  ชวนให้ติดตาม ไม่น่าเบื่อ

 

15.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( Instruction )

ตัวอย่าง เช่น การสาธิต กรณีศึกษาการระดมสมอง การใช้เกม เพลง  การแสดงบทบาทสมมุติ  การบรรยาย  การอภิปราย   เป็นต้น

 

16.ทดสอบหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้     ( Post-test )

lจุดประสงค์  เพื่อตรวจสอบว่า  สิ่งที่กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และแจ้งแก่ผู้เรียนนั้น บรรลุหรือไม่  หรือใครยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์

 

17.ทดสอบหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้     ( Post-test )

lเพื่อผู้สอนจะได้ซ่อมผู้ที่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ และเสริม ให้กับผู้เรียนทีเรียนล้ำหน้าไปแล้ว

 

18.ทดสอบหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้      ( Post-test )

lเพื่อทดสอบว่าผู้เรียนสามารถประยุกต์สิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่

 

19.กิจกรรม

lประชุมปฏิบัติการเสริมทักษะการสอน (ISW) โดยสอนหน่วยเล็กๆ  3-5 นาที  โดยจัดกระบวนการเรียนรู้เป็น 5 ขั้นตอน  เมื่อเสร็จสิ้นแต่ละครั้งเพื่อนสมาชิกในกลุ่มย่อยจะให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)

 

20.การให้ข้อมูลป้อนกลับ ( Feedback )

lเน้นข้อมูลเชิงบวกและสร้างสรรค์  หรือให้ข้อเสนอแนะที่ไม่ทำร้ายความรู้สึก  ไม่ทำให้เสียกำลังใจ

21.ขอให้คุณครูมีความสุขในการสอน

สวัสดีค่ะ

 

กิจกรรม

ประชุมปฏิบัติการเสริมทักษะการสอน(ISW)   โดยสอนหน่วยเล็กๆ  3-5 นาที  โดยจัดกระบวนการเรียนรู้เป็น 5 ขั้นตอน  และเมื่อเสร็จสิ้นแต่ละครั้งเพื่อนสมาชิกในกลุ่มย่อยจะให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)   โดยจะเน้นข้อมูลเชิงบวกและสร้างสรรค์  หรือให้ข้อเสนอแนะที่ไม่ทำร้ายความรู้สึก  ทำให้เสียกำลังใจ

 

ขั้นตอนประชุมปฏิบัติการเสริมทักษะการสอน( ISW)   

  1. แบ่งกลุ่ม เลือกประธานกลุ่ม
  2. ประธานกลุ่มดำเนินการให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติการสอนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้เป็น 5 ขั้นตอน  โดยสอนหน่วยเล็กๆ  3-5 นาที 
  3. เมื่อสอนเสร็จ เพื่อนสมาชิกให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)  โดยเขียนส่งให้เจ้าตัวตามแบบที่แจก
  4. ทำเช่นนี้จนครบทุกคน ประธานเป็นคนสุดท้าย
  5. หลังจากปฏิบัติครบทุกคน ให้ที่ประชุมกลุ่มเลือกตัวแทนกลุ่มไปสอนในกลุ่มใหญ่ 15 นาที เป็นBest  Practice

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงาน

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษา

หมายเลขบันทึก: 403945, เขียน: 22 Oct 2010 @ 07:10 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 22:42 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ดีใจมากที่อาจารย์ช่วยกันเผยแพร่วิธีการสอนแบบ ISW.เป็นการปฏิรูปการสอนที่ได้ผลมากทีเดียวมีบางท่านไปทำวิจัยเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ ได้ผลดีมาก

  • ขอบคุณมากนะคะ ที่นำเทคนิควิธีสอนแบบISWมาเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ต่อครูในการนำไปสอนต่อไป
  • ขอบคุณผู้ดูแลด้วยค่ะ
เขียนเมื่อ 

ชมรมภาษาไทย ขอขอบคุณIco32Ico32ท่านทั้งสองน่ะคะ ที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

กระบวนการนี้ได้ผลจริงๆคะ  เด็กมีความสุขที่ได้เรียน และ เป็นการเร้าความสนใจให้เด็กอยากเรียนมากขึ้นคะ   เก่ง ดี มีความสุข