กศน.อำเภอลาดบัวหลวง จัดโครงการอบรมผู้นำประชาธิปไตยอำเภอลาดบัวหลวง

         กศน.อำเภอลาดบัวหลวง จัดโครงการอบรมผู้นำประชาธิปไตยอำเภอลาดบัวหลวง แก่ผู้นำชุมชนอำเภอลาดบัวหลวง ตามนโยบายแผนการปรองดองแห่งชาติของรัฐบาลในปัจจุบัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชนในอำเภอลาดบัวหลวงได้แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะด้านประชาธิปไตย และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่กับประชาชนในชุมชนและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ ค่ายลูกเสือวังสวนแก้ว อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

         ในวันนี้ได้เข้าไปในตำบลลาดบัวหลวง เพื่อเชิญชวน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ก็ให้ความร่วมมือกรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี ไปครบทั้ง 9 หมู่บ้าน ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างนี้ชุมชนก็อยู่กันอย่างมีความสุขนะค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทักษะชีวิตความเห็น (0)