การนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ตามแบบ วฐ 2/1 โดย ดร. จินดา ศรีญาณลักษณ์

ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นด้านที่ 3 ที่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะต้องถูกประเมิน

บันทึกนี้เป็นข้อเขียนของท่านอาจารย์ดร. จินดา  ศรีญาณลักษณ์ ท่านเป็นวิทยากรอบรมการทำผลงานชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ครูอ้อยเล็กรู้สึกปลื้มใจที่ท่านเมตตา และที่สำคัญท่านเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันที่ครูอ้อยเล็กจบมาในระดับปริญญาตรี..ครูอ้อยเล็กนำมาแลกเปลี่ยนนะคะ...ขออานิสงค์แห่งวิทยาทานนี้ส่งครูบาอาจารย์ของเราให้รุ่งเรือง ร่มเย็น ไร้โรคาภัย เป็นมิ่งขวัญของเหล่าศิษย์โดยทั่วไป....

                                                                       ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                                                               ครูอ้อยเล็ก...........

ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นด้านที่ 3  ที่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะต้องถูกประเมิน  ซึ่งดูแล้วเหมือนไม่ยากเพราะเป็นการนำเอาผลจากการที่ทำงานในหน้าที่แต่ละวันมาเขียนเพื่อให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งประเมินและก็ไม่รู้จักผู้ขอรับการประเมินอ่าน  แต่ยากสำหรับผู้ที่ไม่เคยเขียน  ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร  จัดลำดับหัวข้ออย่างไรหรือบางครั้งก็มืดแปดด้านเพราะไม่รู้ว่าจะหยิบเอางานไหนมาเขียน เพราะทำงานมากมายหลายด้าน   ก่อนอื่นท่านจะต้องพิจารณาสถานภาพตำแหน่งของท่านเองก่อนว่าท่านอยู่ตำแหน่งอะไร  มีวิทยฐานะประเภทใดหรือเลื่อนวิทยฐานะในระดับใด  เช่น พนักงานครูเทศบาล  สายงานการสอน ได้แก่ ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ   ครูชำนาญการพิเศษ   ครูเชี่ยวชาญ  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ  หรือ สายงาน บริหารสถานศึกษา  ได้แก่  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ หรือตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา   วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ  หรือตำแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ  เป็นต้น 

 

ขอบข่ายของการนำเสนอรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

                    ในการรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น  กรมการปกครองท้องถิ่น (2550, หน้า 319-320, 329) ได้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะในด้านที่ 3 วิทยฐานะครูชำนาญการ  ครูชำนาญการพิเศษ  ต้องรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนให้พิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้

 1. การจัดการเรียนรู้
 2. การพัฒนาวิชาการ
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน

                    ส่วนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  กรมการปกครองท้องถิ่น  ต้องรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนให้พิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้

 1. การจัดการเรียนรู้
 2. การพัฒนาวิชาการ
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน
 4. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา

                    ส่วนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ  กรมการปกครองท้องถิ่น ต้องรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนให้พิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้

 1. การจัดการเรียนรู้
 2. การพัฒนาวิชาการ
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน
 4. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา
 5. ผลที่เกิดกับชุมชน

                    สำหรับวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  กรมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดให้ต้องรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยพิจารณาจาก 

 1. งานบริหารสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 2. ผลที่เกิดกับผู้เรียน  ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และสถานศึกษา

                    ส่วนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  กรมการปกครองท้องถิ่น  ได้กำหนดให้ต้องรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยพิจารณาจาก 

 1. งานบริหารสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 2. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน

                    สำหรับวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ  กรมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดให้ต้องรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยพิจารณาจาก

 1. งานบริหารสถานศึกษา
 2. ผลที่เกิดกับผู้เรียน  ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน และสถานศึกษา

ส่วนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  กรมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดให้ต้องรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

                    1.  งานวิชาการ

                    2.  งานบริหารแผนและงบประมาณ

                    3.  งานบริหารงานบุคคล

                    4.  งานบริหารทั่วไป

                    5.  ผลที่เกิดกับผู้เรียน  ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน และสถานศึกษา

ส่วนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ กรมการปกครองท้องถิ่น   ได้กำหนดให้ต้องรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

                    1.  งานวิชาการ

                    2.  งานบริหารแผนและงบประมาณ

                    3.  งานบริหารงานบุคคล

                    4.  งานบริหารทั่วไป

ส่วนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ กรมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดให้ต้องรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

                    1.  งานวิชาการ

                    2.  งานบริหารแผนและงบประมาณ

                    3.  งานบริหารงานบุคคล

                    4.  งานบริหารทั่วไป

                    5.  ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง  ชุมชน และสถานศึกษา

                    สำหรับวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  กรมการปกครองท้องถิ่น (2550, หน้า 327)ได้กำหนดให้ต้องรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยพิจารณาจาก

 1. งานการนิเทศ
 2. งานติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล
 3. ผลที่เกิดกับครู  ผู้เรียน และการจัดการศึกษา

                    ส่วนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กรมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดให้ต้องรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยพิจารณาจาก

 1. งานการนิเทศ
 2. งานติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมิน
 3. การศึกษาค้นคว้า  และการให้บริการทางวิชาการ
 4. ผลที่เกิดกับครู  ผู้เรียน และการจัดการศึกษา

                    ส่วนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ  กรมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดให้ต้องรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยพิจารณาจาก

 1. งานการนิเทศ
 2. งานติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมิน
 3. การศึกษาค้นคว้า  และการให้บริการทางวิชาการ
 4. งานวิเคราะห์วิจัย
 5. ผลที่เกิดกับครู  ผู้เรียน และการจัดการศึกษา

ข้อสังเกต : การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกวิทยฐานะรายงานโดยให้คำนึงถึงการปฏิบัติจริงและเอกสารรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้ขอประเมินเสนอและอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงด้วยก็ได้

องค์ประกอบของการรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

                    การเขียนรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3  ส่วน  ดังนี้

                    1.  ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน  ประกอบด้วย  ชื่อ-สกุล   อายุ  อายุราชการ  คุณวุฒิสูงสุด  วิชาเอก  สถาบันการศึกษา  ตำแหน่ง  ตำแหน่งเลขที่  สำนัก/กอง/สถานศึกษา  สังกัดเทศบาล  จังหวัด ระดับเงินเดือนที่ได้รับ

                 2.  การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน  ให้รายงานตามที่ปฏิบัติจริง  ประกอบด้วย

                          2.1  สายงานการสอน

                                  1)  ปฏิบัติการสอน (ชั้น/ระดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้/แผนกหรือรายวิชาตามที่สอน)

                                  2)  จำนวนชั่วโมง (คาบ) ที่สอน/สัปดาห์(ไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง (คาบ) แต่ไม่เกิน 30 ชั่วโมง (คาบ)/สัปดาห์)

                                  3)  ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น

                                  4)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ

                                  5)  หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

                          2.2  สายงานบริหารสถานศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา

                             1)  หน้าที่ความรับผิดชอบ

                             2)  หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

                 3.  รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ให้รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2  ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นคำขอ  ตัวอย่าง เช่น นาย ก กำหนดจะยื่นคำขอเลื่อนวิทยฐานะในวันที่ 15  ตุลาคม  2552  ดังนั้นการนับระยะเวลาในการรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปีของ นาย ก  คือ  ตั้งแต่15 ตุลาคม  2550 – 15  ตุลาคม  2551  และ 16  ตุลาคม 2551-16  ตุลาคม  2552   จำนวน 3-5 หน้า  สำหรับวิทยฐานะชำนาญการ (วฐ.2)     จำนวน 5-10 หน้า  สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (โดยไม่ต้องแนบเอกสารอ้างอิง)  ส่วนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน 20-50 หน้า  ไม่รวมเอกสารอ้างอิง  หากจำเป็นที่ต้องมีเอกสารอ้างอิงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งให้ใส่ไว้ในภาคผนวกได้ไม่เกิน  20  หน้า (วฐ. 2/1)

                    สาระในการรายงานประกอบด้วย (100  คะแนน)

                          ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ (20 คะแนน) สำหรับชำนาญการพิเศษ สายสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา

                          ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ (40 คะแนน) สำหรับชำนาญการพิเศษสายสอน และ (50 คะแนน) สำหรับชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา

                          ผลที่เกิดกับผู้เรียน (40 คะแนน) สำหรับชำนาญการพิเศษ  สายงานสอน  ผลที่เกิดกับผู้เรียน  ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน  สถานศึกษา และการจัดการศึกษา (30 คะแนน)  สำหรับสายงานบริหารสถานศึกษา

ระยะเวลาในการยื่นคำขอรับการประเมิน

                    รอบแรก   ระหว่างวันที่  1-30  เมษายน  ของทุกปี

                    รอบหลัง   ระหว่างวันที่ 1-31  ตุลาคม  ของทุกปี

แนวทางในการเขียนรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

                    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเขียนรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้  จึงนำเสนอแนวทางในการแนะนำการเขียนตามแนวของ สุวิทย์  มูลคำ (2550, หน้า 416-417)  ดังนี้

                    1.  ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ สายสอน (20 คะแนน)  ให้พิจารณาตามแนวโดยเน้นวิธีการนำไปสู่ความสำเร็จในแต่ละเรื่องดังนี้

                          1.1  หน้าที่หลักในเกี่ยวกับด้านการสอน

                          1.2  การส่งเสริมการเรียนรู้

                          1.3  การพัฒนาผู้เรียน 

                          1.4  การปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา

                          1.5  การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

                          1.6  การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  บุคคลในชุมชน และหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน

                          1.7  การบริการสังคมด้านวิชาการ

                          1.8  หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                    2.  ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานตำแหน่ง และคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิทยฐานะ (วิทยฐานะครูชำนาญการ และครูชำนาญการพิเศษ (40 คะแนน)  ส่วนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ (30 คะแนน)

                          2.1  ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง ดังนี้

                                 2.1.1  การจัดการเรียนรู้  พิจารณาจาก

                                              1)  การจัดการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง  นำไปใช้ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  จัดทำแผนการเรียนรู้ได้ครบทุกองค์ประกอบตามที่สถานศึกษากำหนดและการจัดการเรียนรู้ตามแผน

                                             2)  การดำเนินการแก้ปัญหาหรือวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างเป็นระบบ

                                             3)  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย และนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

                                             4)  การรายงานผลที่เกิดต่อผู้เรียน  ผู้ปกครอง และผู้บริหารอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ

                                    2.1.2  การพัฒนาวิชาการ  พิจารณาจาก

                                              1)  มีการพัฒนา  จัดหา  ประยุกต์ใช้สื่อ  นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้ นำไปใช้ได้ผลดี

                                               2)  ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้

                                               3)  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกใช้  และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ

                                                4)  ใช้หรือสร้างเครือข่ายทางวิชาการและประเมินผลอย่างเป็นระบบ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

                    2.2  คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ พิจารณาจาก

                            1)  ผลงานที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจในสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ ในระดับตามที่กำหนดในมาตรฐานวิทยฐานะ

                            2)  ผลงานที่เกิดจากความสามารถในการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาทางวิชาการโดยแสดงให้เห็นว่ามีความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  มีการปรับประยุกต์หรือมีการวิเคราะห์สังเคราะห์  หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่  ตามที่กำหนดในมาตรฐานวิทยฐานะ

                            3)  ผลงานทีแสดงให้เห็นถึงทักษะในการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาทางวิชาการและประเมินผลที่เหมาะสมกับสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบมีคุณภาพตามที่กำหนดในมาตรฐานวิทยฐานะ

                    3.  ผลที่เกิดกับผู้เรียน  (วิทยฐานะชำนาญการ  และชำนาญการพิเศษ  คะแนนเต็ม 40 คะแนน  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ  คะแนนเต็ม 30 คะแนน)  ให้พิจารณาผลที่เกิดกับผู้เรียน  ดังนี้

                          3.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า

                          3.2  นักเรียนมีความสนใจเรียน  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ บันทึกความรู้อย่างสม่ำเสมอ

                          3.3  นักเรียนมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์

                          3.4  นักเรียนมีทักษะและนิสัยรักการทำงาน  มีคุณธรรม  และจริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา

                          3.5  นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม

                          3.6  นักเรียนมีการแสดงออกด้วยความมั่นใจ  ร่าเริง  แจ่มใส  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น  มีความกระตือรือร้น  มาเรียนอย่างสม่ำเสมอและร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

                          3.7  ปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี  เป็นที่ยอมรับของเพื่อนและครู

                         

                                                               ขอให้ทุกท่านโชคดี

                                             คำอวยพรของอาจารย์ที่ให้พวกเราที่เข้าอบรมทุกรุ่น

ที่มา..การบรรยายในการอบรมครูชำนาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญ โดย ดร.จินดา  ศรีญาณลักษณ์ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  อ.เมือง จ.ชลบุรี ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ จอมเทียน พัทยา....

เอกสารอ้างอิง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.  (2550).  ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น.  กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.

สุวิทย์  มูลคำ.  (2550).  ก้าวเข้าสู่การเลื่อนวิทยฐานะครู.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ:  หุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา13

คำสำคัญ (Tags)#เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา13#กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร.ร.สังกัดเทศบาลนครนครปฐม

หมายเลขบันทึก: 403063, เขียน: 17 Oct 2010 @ 14:28 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

Ico32...อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่ครูอ้อย...ดีใจจังค่ะมาเยี่ยมน้องอ้อยเล็กด้วย...ดีใจๆๆๆ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

เป็นกำลังใจให้นะคะน้องรัก

เขียนเมื่อ 

ชั่งเป็นเช้าที่มีกำลังใจมากมาย...ที่พี่ที่นับถือทั้ง 2 ท่านมาเยี่ยมเยือนIco32พี่ครูอ้อยIco32พี่ครูคิม..ดีใจมากๆค่ะ..ในยามที่มีโอกาสน้องครูอ้อยเล็กก็พยามที่จะสานฝันให้ไปถึงจุดหมายของครูรุ่นปรมาจารย์ ครูรุ่นพี่ๆทั้งนี้ก็ทำไปๆจุดมุ่งหมายของการทำงานนั้นอยู่ที่ทำหน้าที่ครูผู้สอนให้ดีที่สุด...และเป็นผู้นำในการทำงานให้ดีมีประสิทธิภาพ...เพื่อดำรงคุณภาพของอาชีพครูต่อไปค่ะ...

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาทักทายกับบรรยากาศดี ๆ ยามเช้า หลังจากที่ฝนหยุดตกค่ะ
 • ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ รักษาสุขภาพด้วยค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

                       

เขียนเมื่อ 

Ico32...ขอบคุณต้องบุษรา น้องสาวพะโต๊คนงาม..มาพร้อมความสดชื่นดอกกล้วยไม้บาน..พี่ไม่ค่อยได้ไปหาแต่ก็ระลึกถึงเสมอจ้า...